5ST317 Kropp, kön, makt, 7.5 hp
Body, Gender, Power, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2019/2020 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ST317
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen ger fördjupning i feministisk och queer teoribildning i relation till etiska, filosofiska och teologiska frågeställningar och presenterar även samtidens mångfald av teologier. Kursen gör nedslag i centrala teologiska och filosofiska texter från internationell och svensk kontext. Begrepp såsom makt, kön, kropp, emancipation, motstånd och befrielse diskuteras och analyseras. Kursen behandlar även frågor kring hur teologisk medvetenhet i relation till kursens tema kan gestaltas i kyrklig och annan faktisk praktik idag.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa kunskap om feministiska och queerteoretiska perspektiv i samtida teologi
• visa förtrogenhet med olika metoder inom feministisk teologi och queerteologi samt ha förmåga att kritiskt och kreativt identifiera och formulera kriterier för att bedriva sådan teologi
• argumentera självständigt för en viss ståndpunkt i olika delproblem inom kursens område, både muntligt och skriftligt
• visa förmåga att göra relevanta bedömningar av aktuella frågeställningar med hjälp av antingen feministisk eller queerteori.
Litteratur
Beattie, Tina., 2003. Woman. London: Continuum International. (156 s).

Cheng, Patrick S., 2013. Rainbow Theology. Bridging Race, Sexuality, and Spirit. New York: Church Publishing Inc. (208 s). Finns som E-bok via Ebscohost.

Camnerin, Sofia, 2008. Försoningens mellanrum: En analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologiska tolkningar. Uppsala universitet. (196 s). Fritt tillgänglig via DiVA.

Keller, Catherine, 2017. Intercarnations: Exercises in Theological Possibility. New York: Fordham University Press. (256 s). Finns som E-bok via Ebscohost.
Tonstad, Linn Marie. Queer Theology. Beyond Apologetics. New York: Fordham University Press. (168 s). Finns som E-bok via Ebscohost.

Valbar: välj någon av följande
Althaus-Reid, Marcella, 2000. Indecent Theology: Theological perversions in Sex, Gender and Politics. New York: Routledge. (200 s) Finns som E-bok via Ebscohost.


Butler, Judith, 2011. Sårbara liv. Sörjandets och våldets makt. Stockholm: Tankekraft förlag. (226 s)

Loughlin, Gerard, 2006. Queer Theology. Rethinking the Western Body. Oxford: Blackwell Publichers. (450 s)

och någon av följande:

Gebara, Ivone, 2002. Out of the Depths: Women's Experience of Evil and Salvation. Minneapolis: Augsburg Fortress. (211 s)
McFague, Sallie, 1993. Body of God. An Ecological Theology. London: SCM Press. (292 s)

Pui-Lan, Kwok, 2005. Postcolonial Imagination and Feminist Theology Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. (280 s).

Ruether, Rosemary Radford, Gaia and God., 2011. An Ecofeminist Theology of Earth Healing. San Francisco: Harper. (230 s)
Lärare
Sofia Camnerin
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2018-12-19