5OT323 The Gospel and the Letters of Paul, Eastern Christian Non-linguistic Version, 10.0 hp
Östkyrklig teologi
Vt 2018/2019 jan - apr (v04-v17). Dagtid 33 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: OT323
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen fördjupar kunskapen om tidiga Jesustolkningar, undersöker den synoptiska problematiken, ger inblickar i den johanninska rörelsens historia och teologi, samt granskar Paulus och de paulinska församlingarnas sammanhang och tankevärld. Tonvikt läggs vid texternas sociala sammanhang och litterära utformning, samt deras olika teologiska tendenser. Frågor om den historiske Jesus uppmärksammas särskilt.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa kunskap om evangeliernas och de paulinska brevens, innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspektiv
• vara medveten om och kunna kritiskt diskutera viktiga frågeställningar kring texternas litterära beroendeförhållanden och historiska källvärde, samt reflektera kring texternas teologiska bidrag och relevans

• visa kunskap om texternas sociala och kulturella sammanhang, samt kunna kritiskt diskutera de viktigaste frågeställningarna som texterna föranleder
• visa förmåga att läsa och tolka nytestamentlig text, samt redovisa och diskutera den egna texttolkningen muntligt och skriftligt.
Litteratur
Bassler, Jouette M., 2007. Navigating Paul: An Introduction to Key Theological Concepts. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox. (96 s)

Carroll, John T., 2016. Jesus and the Gospels. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. (307 s)

Horrell, David G., 2015. An Introduction to the Study of Paul. T&T Clark Approaches to Biblical Studies. 3 uppl. London: Bloomsbury. (209 s)

Kysar, Robert, 2007. John: The Maverick Gospel. 3 uppl. Louisville, KY: Westminster John Knox. (164 s)

Perkins, Pheme, 2007. Introduction to the Synoptic Gospels. Grand Rapids, MI: Eerdmans. (293 s)

Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis, MO: Chalice Press. (122 s)

Wedderburn, Alexander J. M., 2004. A History of the First Christians. London: T&T Clark. S. 1-150. (150 s)

Diverse artiklar.
Lärare
Thomas Kazen, Rikard Roitto, Gabriel Bar-Sawme
Examinationsform
PM, Tolkningsövningar.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2016-11-16
Reviderad 2017-02-22