5MR392 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp
Internship, Human Rights, 30.0 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2019/2020 jan - jun (v04-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: MR392
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 120 hp alternativt magisterexamen eller masterexamen i Mänskliga rättigheter.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen innehåller tillämpande moment av tidigare studier i mänskliga rättigheter i en konkret arbetssituation, från problemidentifikation till analys och åtgärd, liksom den mottagande arbetsplatsens interna överväganden och motiv för olika insatser. Dokumentering, skrivuppgifter eller presentationer ingår i kursen i den utsträckning som mottagande arbetsplats också använder sig av dessa redskap. Studenten förväntas vara aktiv och själv söka efter praktikplats. Praktikplatsen måste godkännas av EHS. Praktiken ska omfatta 18-20 veckor och ska ej vara avlönad. För praktikplats utomlands gäller att man ska följa UD:s rekommendationer om vilka länder man kan resa till.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha förmåga att omsätta kunskaper om mänskliga rättigheter i praktisk verksamhet inom det civila samhället, en myndighet, en ideell organisation eller motsvarande
• kunna muntligen och skriftligen analysera och redogöra för sina erfarenheter från praktiken
• självständigt och kritiskt kunna redogöra för ett relevant tema under praktiktiden.
Litteratur
Ej tillämpligt.
Lärare
Anneli Winell
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
Godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs närvaro vid kursens tre seminarietillfällen. Om studierna sker i samband med utlandspraktik kan viss obligatorisk närvaro kompenseras på annat sätt, i enlighet med beslut av kursansvarig.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-11-24
Reviderad 2019-01-25