5KH327 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp
History and Identity of Uniting Church in Sweden, 15.0 Credits
Kyrkohistoria
Vt 2018/2019 jan - jun (v04-v23). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: KH327
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan bildade 2011 en ny, gemensam kyrka som ett par år senare fick namnet Equmeniakyrkan. År 2007 hade de tre kyrkornas ungdomsförbund bildat equmenia. Kyrkornas rötter i europeisk historia undersöks. Mot bakgrund av samhällsutvecklingen i Sverige under 1800-talet studeras orsakerna till varje kyrkas bildande samt deras historia ända fram till bildandet av en ny kyrka. Särskilt belyses de teologiska konflikter som bidragit till formandet av kyrkornas identitet. Ekumeniken mellan de tre kyrkorna studeras, liksom den nya kyrkans identitet, organisation och roll i svensk och internationell kristenhet. Även frågor inför framtiden berörs. Viktiga uppgifter för kyrkan är dels att konkretisera evangeliet i praktisk handling, dels att kunna nå nya människor med evangeliet. Frågorna omkring diakoni och evangelisation ägnas därför ett särskilt intresse.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha en god överblick och kunskap om Metodistkyrkans, Baptistsamfundets och Missionskyrkans rötter i svensk och europeisk historia samt en insikt om orsakerna till kyrkornas bildande
• kunna kritiskt granska viktiga punkter i kyrkornas historia och identitet
• kunna reflektera över Equmeniakyrkans bidrag till och roll i den svenska och internationella ekumeniken
.
Litteratur
Block 1 Svenska Baptistsamfundet
Fahlgren, Sune, 2015. Vatten är tjockare än blod. En baptistisk kulturhistoria. Stockholm: THS. S. 15-54, 67-76 (58 s).        
         
Jonsson, J m fl (red) 2016. Vägmärken för baptister. Tro Frihet Gemenskap. Karlstad: Votum & Gullers. S. 9-29, 37-48, 51-65, 75-78, 97-105, 127-36, 141-144, 150-160, 166-224, 264-273, 299-308 (165 s).

Lagergren, David, 1989. Framgångstid med dubbla förtecken. Svenska Baptistsamfundet åren 1914-1932, Örebro: Libris S. 21-200 (180 s).

Block 2 Metodistkyrkan i Sverige
Metodistkyrkan i Sverige 100 år, 1968. Stockholm: Nya Bokförlaget. S. 11-72. (62 s) (Finns på kurshemsidan)

The Northern Europé & Eurasia book of discipline of the United Methodist Church, 2009. Utan förlagsort: The United Methodist Publishing House. S. 37-85, 89-102, 113-142. (93 s) (Finns på kurshemsidan)

Runyon, Theodore, 1988. The new creation. John Wesley’s theology today. Nashville: Abingdon Press S. 5-233. (229 s)

Thaarup, Jörgen, 2008. Metodismen. En kyrka och en helhetssyn på livet. Göteborg: Metodistkyrkan i Sverige (25 s) (Kan köpas på THS)

Whyman, Henry, 1992. The Hedstroms and the Bethel Ship Saga. Carbondale: Southern Illinois University Press. S. 77-103. (27 s) (Finns på kurshemsidan)

Block 3 Svenska Missionskyrkan
Andreasson, Hans, 2007. Liv och rörelse. Stockholm: Verbum. S. 11-271, plus en individuellt vald fördjupningsartikel (ca 274 s) (Kan köpas på THS)

Waldenström, P., 2003 [1863]. Brukspatron Adamsson eller var bor du? Stockholm: Svenska Missionskyrkan. (214 s) (Kan köpas på THS)

Block 4 Equmeniakyrkan
Bergsten, Torsten, 1995. Frikyrkor i samverkan. Den svenska frikyrkoekumenikens historia 1905-1993. Örebro: Libris; Stockholm: Verbum. S. 15-36, 137-167. (53 s)

Selinder, Per-Magnus (red.), 2008. Gemensam framtid? - en rastplats för eftertanke på vandringen med Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Stockholm: Samarbetsrådet mellan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. (106 s) (Finns på kurshemsidan)

Gemensam tro. Ett samtalsdokument från Metodistkyrkan, Svenska baptistsamfundet, Svenska missionsförbundet i samarbete med Frikyrkliga studieförbundet, 1995. Stockholm: Sanctus (74 s). (Finns på kurshemsidan)

Stadgar för Equmeniakyrkan. (8 sid). (Finns på kurshemsidan)

Strategisk plattform för Equmeniakyrkan. (2 s). (Finns på kurshemsidan)

Teologisk grund för Equmeniakyrkan. (7 s). (Finns på kurshemsidan)

Vägen vidare. En rapport och ett samtalsmaterial från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska baptistsamfundet och Svenska missionskyrkan, 2009. Göteborg: Metodistkyrkan i Sverige; Sundbyberg: Svenska baptistsamfundet; Stockholm: Svenska missionskyrkan. (40 s) (Finns på kurshemsidan)

Cirka 200 s. aktuell litteratur (rapporter, artiklar etc). 

Block 5 Diakoni och evangelisation
Hansson, Mats J., 1992. Diakonins teologi. Ett försök att ställa de grundläggande frågorna. I: Blennberger, Erik & Hansson, Mats J. & Stål, Rolf (red.), Diakoni - teologi, ideologi, historia Tro & Tanke 1992:2. S. 11-61. (51 s) (Finns på kurshemsidan)

Manely Pippert, Rebecca, 2013. Ut ur saltkaret: evangelisation som ett sätt att leva. Örebro: Libris. S. 1-146.

Morisy, Ann, 2008. Vänd utåt. En ny strategi för mission och diakoni. Skellefteå: Artos. S. 15-146.
eller
Morisy, Ann, 2006. Journeying Out: A New Approach to Christian mission. London: Continuum. S. 1-148.
eller
Lindström, Sanna & Lindström, Hans-Erik, 2015. Diakonins sju bord. Stockholm: Verbum. (144 s)

Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, 2015. Svenska Missionsrådet & Sveriges kristna råd. Bromma: Svenska missionsrådet. (50 s) (Finns på kurshemsidan)
Lärare
Rune W Dahlén, Sune Fahlgren, Jörgen Thaarup, Per Westblom
Examinationsform
PM.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2013-06-11
Litteraturen reviderad 2017-11-15
Reviderad 2017-02-22