5IN361 Gudstjänstens texter och traditioner, 7.5 hp
Liturgical Texts and Traditions, 7.5 Credits
Historisk teologi, Praktisk teologi
Ht 2016/2017 aug - jan (v35-v03). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN361
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Liturgi är ett grekiskt ord som betyder ”folkets verk”. Genom liturgins läsningar, böner, sånger och handlingar levandegörs Kristi uppståndelse och andra för tron viktiga händelser och personer. I den här kursen ges av bred belysning av liturgi i historia och nutid inom olika kristna traditioner. Kursen ägnas åt ett urval texter som har använts och används i gudstjänsten. Samtidigt ges en orientering om olika utvecklingslinjer i de olika liturgiska traditionerna fram till de nya handböckerna som nu är aktuella i Sverige. Equmeniakyrkans eller Svenska kyrkans eller annan kyrkas handbok analyseras och värderas i relation till de traditioner i vilka de tillkommit.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra översiktligt för västlig och östlig liturgis utveckling genom tiderna
• kunna förstå och analysera olika uttrycksformer som är avgörande för liturgins mening
• presentera en egen underbyggd tolkning av en nutida handbok i relation till liturgiska traditioner.
Litteratur
Liturgiska texter
Svenskt patristiskt bibliotek, bd 1: Gudstjänst & kyrkoliv. 1996. Beskow, Per och Samuel Rubensson, (red.). Skellefteå: Artos. (40 s. i urval efter samråd med läraren)

Kyriollos Katekeser. 1992. Beskow, Per (övers.). Skellefteå: Artos. (20 s. i urval efter samråd med läraren)

Hippolytos. 1994. Den apostoliska traditionen. Översatt och kommenterad av Anders Ekenberg. Uppsala: Katolska bokförlaget. (90 s.)

The Rationale Divinorum Officiorum of William Durand of Mende. A new Translation of the Prologue and Book One. 2007. Thibodeau, Timothy M. (red.). New York: Colombia University Press. (105 s.)

White, James F., 1992. Documents of Christian Worship. Descriptive and Interpretive Sources. Louisville: John Knox Press. (100 s. i urval efter samråd med läraren)

Tillkommer ett urval av psalmtexter (10 s.)

Liturgiska utvecklingslinjer
Borgehammar, Stephan, 1993/2006. Kyrkans liv. Introduktion till kyrkovetenskapen. Stockholm: Verbum. S. 139–209 (70 s.).

Senn, Frank, 2010. The People’s Work: A Social History of the Liturgy. Minneapolis: Augsburgs press. (330 s.)

Edgardh, Ninna, 2010. Gudstjänst i tiden. Gudstjänst i Svenska kyrkan 1968–2008. Lund: Arcus. (245 s.)

Tillkommer ett kompendium med frikyrkliga utvecklingslinjer (90 s.)

Liturgiska traditioner
Ratzinger, Joseph, 2014. The Spirit of the Liturgy. San Francisco: Ignatius Press. (230 s.)

Taft, Robert F., 1992. The Byzantine Rite. A short History. Collegeville: The Liturgical Press. (84 s.)

Ware, Kallistos, 2003. Den ortodoxa kyrkan. Skellefteå: Artos. Kap 13–14 (70 s.)

Wainwright, Geoffrey, 1997. Worship with One Accord. Where Liturgy and Ecumenism Embrace. New York : Oxford University Press. (270 s.)
Finns även som e-bok via Ebrary för studenter och personal på THS.
Lärare
Sune Fahlgren
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
Obligatorisk närvaro vid föreläsning och seminarium på THS fredagen den 9 september och 9 december 2016.
Observera att kursen för närvarande är publicerad med en preliminär litteraturlista. Senast tre månader före kursstart kommer den definitiva, kortade, litteraturlistan att publiceras.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2015-12-15