5ET422 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5 hp
Archaeology and Biblical History, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt
Vt 2019/2020 jan - jun (v04-v23). Blandade tider 25 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ET422
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelvetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Förhållandet mellan Bibelns texter och arkeologiska lämningar är av central betydelse för rekonstruktionen av både Gamla och Nya testamentets historia. Ger arkeologi och bibeltexter samma bild av det förflutna? Kursen ger insikt i tolkningen av israeliternas politiska, sociala och kulturella historia under forntiden och antiken, i ljuset av såväl arkeologiska lämningar som olika textkällor. Den arkeologiska forskningens bidrag till bibelvetenskapens olika problemområden diskuteras. Introduktion till arkeologisk metod och tolkning av arkeologiska fynd ingår i kursen. Ett centralt moment i kursen är en resa till Israel/Palestina under 10-12 dagar. Under resan besöks utgrävningsplatser och muséer tillsammans med lokala experter. Resan är gemensam med forskarskolan i bibelvetenskap och förläggs vanligtvis till sommaren. Möjlighet finns att i samband med resan delta i en arkeologisk utgrävning. Den student som önskar delta i kursen men inte i resan ersätter denna med ett utökat litteraturstudium och självständigt arbete
Efter kursen förväntas studenten:
• visa god kunskap om arkeologisk metod och Israels historia under forntiden och antiken
• kunna kritiskt diskutera tolkningen av arkeologiska lämningar och deras betydelse för bibelvetenskaplig forskning
• visa fördjupad förmåga att självständigt analysera historiska och teologiska bibelvetenskapliga frågeställningar i ljuset av arkeologisk forskning, samt kunna redovisa och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt, såväl nationellt och internationellt.
Litteratur
Cline, Eric, 2009. ?Biblical Archaeology: A Very Short Introduction.? Oxford University Press (134s).
Available as eBook via EbscoHost for students and staff.

Finkelstein, Israel & Mazar, Amihai, 2007. The Quest for the Historical Israel: Debating Archaeology and the History of Early Israel. Atlanta: Society of Biblical Literature (232 s).

Magness, Jodi, 2012. The Archaeology of the Holy Land: From the Destruction of Solomon’s Temple to the Muslim Conquest. Cambridge: Cambridge University Press (356 s).

Wassén, Cecilia (red.), 2014. Dödahavsrullarna: innehåll, bakgrund och betydelse. Stockholm: Atlantis (392 s).

Diverse artiklar
Lärare
Thomas Kazen
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Studieresa genomförs under sommaren 2020.
Kursdeltagaren står själv för kostnader för resan. Resekostnaden kan subventioneras om finansiering erhålls av externa stipendiegivare.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-12-16
Litteraturen reviderad 2018-10-10