Organisation

Organisation

THS är ett av Equmeniakyrkan helägt aktiebolag. Ägaren utser styrelse som väljs vid bolagsstämman.

Styrelsens ordförande är Ingemar Skogö. Han har tidigare bland annat varit landshövding i Västmanlands län, departementssekreterare och departementsråd på Industridepartementet, stadsdirektör i Södertälje kommun, statssekreterare på Kommunikationsdepartementet, generaldirektör för Luftfartsverket och för Vägverket. Han är för närvarande även ordförande i styrelsen för Swedavia AB.

Övriga ledamöter i styrelsen är Hans Andréasson, Hans Ulfvebrand, Helena Höij, Lars Dalesjö, Margareta Larsson, Linda Alexandersson och Sofia Camnerin.

Till styrelsen är representanter för kollegiet och studentkår adjungerade liksom rektor. Styrelsen sammanträder cirka fyra gånger per år. Styrelsens verksamhetsberättelse finner du här.

Rektor för THS är teologie doktor Owe Kennerberg. I administrationen ingår därtill en utbildningsledare för vartdera utbildningsprogrammet, studierektor, studievägledare, ekonomiansvarig, informationssekreterare och kursadministratör.

Organisationsschema hittar du här.