Lektor i östkyrkliga studier

Lektor i östkyrkliga studier

särskilt kyrkohistoria och patristik


Enskilda Högskolan Stockholm
(EHS) består av två forskningsinriktade skolor, Högskolan för mänskliga rättigheter och Teologiska högskolan Stockholm. Den senare består av två avdelningar, avdelningen för Religionsvetenskap och Teologi samt avdelningen för Östkyrkliga studier. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhälle och kyrka. Vår viktigaste tillgång är våra studenter som med sin vilja att utvecklas och lära sig gör Teologiska högskolan Stockholm till en av Skandinaviens framträdande teologiska skolor.

Ämnesinriktning är östkyrkornas historiska utveckling, spiritualitet och självförståelse samt kyrkofäderna.

Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad 50 procent.
Anställningsperiod: Fast anställning, med föregående provanställning om sex månader. Tjänsten kan komma att omfatta heltid.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår forskning, undervisning, examination, och administration. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och handledning.

Forskning och undervisning ska huvudsakligen bedrivas i det ämne som anställningen kommer att avse.

För lärartjänster (lektor/docent) på 50 % eller mer ingår möjlighet att söka forskning upp till 1/3 av tjänsten. Ordinarie professorstjänst har möjlighet att söka 50 % forskning i tjänsten (225 lektorstimmar av 450 vid heltidstjänst). Befordrad professor har möjlighet att söka upp till 44 % forskning i tjänsten (200 lektorstimmar av 450 vid heltidstjänst).

Behörighetskrav: Behörig att anställas för denna tjänst är den som har avlagt doktorsexamen inom kyrkohistoria eller patristik, eller liknande, med inriktning mot östkyrkorna (se ovan), visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande bör ha relevant högskolepedagogisk utbildning, eller erfarenhet som kan anses likvärdig.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra. Svenska är meriterande för anställningen.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeriteringVid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet kommer att tillmätas vikt. Sådan skicklighet visas bl.a. genom förmåga till verksamhetsplanering och genom förmåga till samarbete.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Vid rekryteringen kan intervjuer, provföreläsningar och referenstagning komma att användas.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Enskilda högskolan Stockholm värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges till
anne-christine.lindvall@ehs.se Ansökan ska omfatta:

  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
  • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
  • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
  • Referenser

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan scannas skickas senast en vecka efter ansökningstidens utgång i tre exemplar till Anne-Christine Lindvall, Enskilda Högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma.. Märk försändelsen med ÖS 2019/ACL.

Lön: Fast lönesättning tillämpas.
Anställningens omfattning: 50 %
Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande rektor, Michael Hjälm, tel. 0704-167528, e-post michael.hjalm@ehs.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2019. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.