Göran Gunner

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor i Equmeniakyrkan
goran.gunner@ehs.se
08-564 357 21

Teol dr, högskolelektor i religionshistoria, docent i missionsvetenskap
CV/Publikationsförteckning

Jag har en mindre undervisningstjänst på EHS och arbetar som forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet. Jag har nära följt arbetet med uppbyggnaden av utbildningen i mänskliga rättigheter genom att under de första åren varit ansvarig för programmet.

Min huvudsakliga forskning under de senaste åren har berört tre olika fält. Religionsfrihet i Sverige liksom ur ett globalt sammanhang har varit ett fokus och jag ingår också i den Europeiska kyrkokonferensens, (KEK) arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Ett annat forskningsområde har berört folkmord och särskilt det armeniska folkmordet där jag också publicerat en bok på svenska och engelska liksom ett antal artiklar. Vidare har min forskning berört det som betecknas kristen sionism och under en femårsperiod har jag varit ordförande för ett seminarium vid American Academy of Religion.

Under de senaste åren har jag också deltagit som redaktör för att antal volymer publicerade i USA, tre böcker berör olika aspekter på luthersk identitet i ett globalt perspektiv och en bok berör kristen sionism.

Två styrelseuppdrag som kan nämnas är styrelserna för EHS och för Diakonia.