"Godis för kropp och själ" - Välbefinnande och vardagsandlighet i tre svenska kvinnotidningar

"Godis för kropp och själ" - Välbefinnande och vardagsandlighet i tre svenska kvinnotidningar

Anneli Winells doktorsavhandling i religionssociologi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Anneli Winell är lärare och ansvarig för programmet Religion-Kultur-Samhälle på THS.

Kan kommersiella kvinnotidningar som Amelia, Tara och M-magasin fungera som en resurs för läsarnas eget meningsskapande utifrån tidningarnas föreställningar om religion och andlighet i förbindelse med kvinnors välbefinnande, identitet och livsstil? Syftet med föreliggande avhandling är att söka svar på den frågan.

Inspirerad av Nancy T. Ammermans everyday religion, och med hjälp av teorier om religiös avreglering, medialisering och individualisering av religion, analyseras läsarnas och tidningarnas diskursiva förståelse av religion och andlighet. En individuell och självvald andlighet med meningsskapande element från såväl icke-institutionell som institutionell religion syns då vara att föredra framför religion i kollektiv och institutionell mening. Det är en andlighet som på individuell och strukturell nivå är förbunden med en global, holistisk och homogeniserad konsumtionsandlighet dominerad av praktiker som yoga och meditation. Det är en vardagsandlighet och en femininisering av välbefinnande som rymmer en ”glossy-feminism” för kvinnlig frigörelse och ökad jämställdhet.

Studien är en kvalitativ fallstudie som kombinerar en receptionsstudie och en innehållsanalys av vad författaren kallar Amelia, Tara och M-magasins må bra-diskurser. Ett användarcentrerat perspektiv möter ett mediecentrerat perspektiv. Avhandlingen bidrar genom sitt teoretiska ramverk till en djupare förståelse av nutida religiös förändring, och till forskningen om mediernas betydelse för människors möte med religion.

Här kan du läsa hennes avhandling:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:894976/FULLTEXT01.pdf