Ulf Bergsviker

Ulf Bergsviker

Ulf Bergsviker

Doktorand, Systematisk teologi
ulf.bergsviker@ths.se

Ulf Bergsvikerär ordinerad pastor i Equmeniakyrkan samt utbildad och verksam S:t Lukasterapeut. Avhandlingsprojektet bedrivs som doktorand i ämnet Systematisk teologi med tros- och livsåskådningsforskning vid Uppsala Universitet och Teologiska Högskolan, Stockholm.

Projektet har titeln, Erkännandets teologi: socialitet, sårbarhet och vänskap - en studie av Stockholmsförsamlingarna Clara kyrka och Immanuelskyrkan.

Syftet med avhandlingen är att föra en ömsesidig kritisk dialog mellan å ena sidan ett empiriskt intervjumaterial som är insamlat från de två församlingarna Clara och Immanuel. Å andra sidan en politisk filosofisk diskussion mellan de tre filosoferna Charles Taylor, Axel Honneth och Nancy Fraser som handlar om begreppet erkännande. Intentionen är att vidga denna filosofiska diskussion om erkännande till en mer teologisk förståelse och användning.

Särskilt fokus är förlagt till frågan om vilka kunskaper och perspektiv som finns nedlagda i två vanliga lokala kyrkors församlingsliv gällande vad det är att leva tillsammans. Kanske handlar detta om kunskaper som inte ens en mer akademisk politisk filosofisk diskussion har tillgång till?