Andreas Holmberg

Andreas Holmberg

Andreas Holmberg

Doktorand, Systematisk teologi
andreas.holmberg@ehs.se

Stiftsadjunkt på Stockholms stiftskansli. Hans tjänst omfattar framförallt två arbetsområden: att främja församlingarnas arbete med vuxnas tro, sökande och andlighet, samt frågor som rör gudstjänst och gudstjänstutveckling. Så här presenterar han sitt forskningsprojekt Med örat mot marken - En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan.

Den centrala utgångspunkten för min forskning är att det liv och arbete som varje dag gestaltas i Svenska kyrkans församlingar är en källa till teologi, i synnerhet till ecklesiologi, läran om kyrkan. Därför utgår mitt forskningsprojekt från fältstudier i lokala kyrkor där jag med hjälp av kvalitativa metoder lägger ”örat mot marken” för att lyssna in och identifiera den ecklesiologi som levs fram i församlingslivet.

I mitt projekt studerar jag nätverket Framtiden bor hos oss samt djupstuderar två kyrkor inom nätverket. Nätverket samlar ca 35 lokala kyrkor i Svenska kyrkan som verkar i utpräglat mångkulturella kontexter där kyrkotillhörigheten till Svenska kyrkan är låg. Mitt urval grundar sig i att församlingar av denna typ sedan ett flertal år tillbaka ställts inför frågor och utmaningar som nu, och alltmer på sikt, kommer att bli aktuella för övriga delar av Svenska kyrkan. Därför är min tes att församlingar inom nätverket ligger i framkant av att i ord och konkret praktik gestalta och utforma en för samtiden och framtiden relevant ecklesiologi för Svenska kyrkan. Med mitt forskningsprojekt avser jag att ge ett empiriskt grundat bidrag till svenskkyrklig ecklesiologi idag och imorgon.