5ST421 Global kristendom i historiskt perspektiv, 7.5 hp
Global Christianity in a historical perspective, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Detta utbildningstillfälle är inställt!
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Majoriteten av världens kristna finns numera i det som kallas Syd, dvs. i Afrika, Asien och Latinamerika. Kyrkorna i Syd har ofta en mångskiftande och spänningsfylld historia. I kursen ges en översikt över kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika. Särskild tonvikt läggs på frågeställningar om kristendomens framväxt i förhållande till Västerlandets dominans över länder i Syd, såsom kopplingarna till västerländsk kolonialism och imperialism. I kursen ges möjlighet till fördjupning kring afrikansk, asiatisk eller latinamerikansk kyrkohistoria.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha en god överblick och fördjupad kunskap om kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika
• ha väsentligt fördjupade kunskaper om kristendomens historia i vald världsdel: Afrika, Asien eller Latinamerika
• visa förmåga att självständigt och kritiskt diskutera aktuella frågeställningar i forskning om global kyrkohistoria
• ha en reflekterad och välgrundad syn på valet av perspektiv, metoder, källor och teorier i studiet av kristendomens historia i globalt perspektiv.
Litteratur
Bosch, David, 2011. Transforming Mission. Maryknoll: Orbis Books. S. 181-510. (330 s)

Robert, Dana L. (red.), 2008. Converting Colonialism: Vision and Realities in Mission History, 1706-1914. I: Studies in the History of Christian Missions. Grand Rapids: Eerdmans. (304 s) 

Hill, Jonathan, 2009. Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris. S. 459-531. (73 s)

Ytterligare litteratur tillkommer för fördjupning inom ett av områdena
-Afrikansk kyrkohistoria
-Asiatisk kyrkohistoria
-Latinamerikansk kyrkohistoria
Examinationsform
PM, Muntlig tentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2009-03-05
Litteraturen reviderad 2014-03-18
Reviderad 2017-02-22