5ST323 Global kristendom, 7.5 hp
Global Christianity, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Detta utbildningstillfälle är inställt!
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Majoriteten av världens kristna finns numera i det som kallas Syd, dvs. i Afrika, Asien och Latinamerika. Kyrkorna i Syd har ofta en mångskiftande och spänningsfylld historia. I kursen ges en översikt över kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika. Särskild tonvikt läggs på frågeställningar om kristendomens framväxt i förhållande till Västerlandets dominans över länder i Syd, såsom kopplingarna till västerländsk kolonialism och imperialism. I kursen ges möjlighet till fördjupning kring afrikansk, asiatisk eller latinamerikansk kyrkohistoria.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha en god överblick och fördjupad kunskap om kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika
• vara väl förtrogen med kristendomens historia i vald världsdel: Afrika, Asien eller Latinamerika
• visa förmåga att självständigt och kritiskt kunna diskutera valet av perspektiv, metoder, källor och teorier i studiet av kristendomens historia i globalt perspektiv.
Litteratur
Bosch, David, 2011. Transforming Mission. Maryknoll: Orbis Books. S. 181-510, (330 s)

Robert, Dana L. (red.), 2008. Converting Colonialism: Vision and Realities in Mission History, 1706-1914. I: Studies in the History of Christian Missions. Grand Rapids: Eerdmans. (304 s) 

Hill, Jonathan, 2009. Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris. S. 459-531 (73 s)

Ytterligare litteratur tillkommer för fördjupning inom ett av områdena
-Afrikansk kyrkohistoria
-Asiatisk kyrkohistoria 
-Latinamerikansk kyrkohistoria 
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2015-02-17
Litteraturen reviderad 2015-05-26
Reviderad 2017-02-22