5ST311 Kristen etik, 7.5 hp
Christian Ethics, 7.5 Credits
Systematisk teologi
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: ST311
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen behandlar den kristna etiken i dess relation till filosofi och politik. Några olika utformningar av nutida kristen etik studeras, etikens relation till kristen verklighetsuppfattning och människosyn analyseras. Universalistiska tolkningar av den kristna etiken kontrasteras mot skilda former av kontextualism. Feministisk kristen etik studeras med särskild hänsyn till den feministiska maktanalysen.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha en god överblick och fördjupad kunskap om olika utformningar av kristen etik
• kunna förstå och kritiskt granska teorierna om sambanden mellan etik och kristen tro
• ha fördjupad kännedom om feministisk utformning av den kristna etiken
• ha förmåga att vetenskapligt argumentera i etiska frågor .
Litteratur
Grenholm, Carl-Henric, 2014. Etisk teori: kritik av moralen. Lund: Studentlitteratur. (306 s).

Lögstrup, Knud, 1992. Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos. S. 135-194, 223-248 (86 s).

Lovin, Robin W., 2008. Christian Realism and the New Realities. Cambridge: Cambridge University Press. (221 s).

Parsons, Susan Frank, 2001. The Ethics of Gender. Oxford: Blackwell Publishers. (202 s).

Yngvesson, Susanne Wigorts, 2016. Frihet till samvete. Stockholm: Timbro. (160 s).

Diverse artiklar.

Lärare
Jan-Olov Fors
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2009-03-05
Litteraturen reviderad 2016-05-03
Reviderad 2017-02-22