5RH215 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp
Peace, Conflict and Religion, 7.5 Credits
Religionshistoria
Vt 2019/2020 jan - mar (v04-v13). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: RH215
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Religionens roll i väpnade konflikter och krig har de senaste decennierna aktualiserats på ett sätt som få förutsåg under 1900-talets vurm för modernitet och religionens död. I den här kursen studeras situationer och exempel på hur religion används i samhällskonflikter, som drivkraft och motiv för konflikt såväl som grund för konflikthantering och försoning inom och mellan grupper. Kursen behandlar globala konfliktmönster, regionala exempel på religion och konflikt, religion och modern terrorism, samt modeller för politiskt försoning och fred.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra för centrala begrepp i analysen av konflikter, religion och politisk försoning
• självständigt kunna analysera och värdera samhällsprocesser på global nivå (konflikter eller fredsprocesser) där religion och politik är centrala teman för aktörerna
• självständigt kunna relatera internationella religio-politiska processer till aktuella situationer i det svenska samhället.
Litteratur
Cavanaugh, W. T. 2011. The War on Terror: Secular or Sacred?, I: Political Theology, 12(5), P. 685–690. (6p)

Cavanaugh, W. T. 2014. Religious Violence as Modern Myth, I: Political Theology, 15(6), P. 486–502. (17p)

Gehlin, Sara, 2014. The Construction of Ecumenical Theology. A Possible Contribution to international Peacebuilding? Swedish Missiological Themes, 102, 2 (10 p)

Nordquist, Kjell-Åke (red), 2013. Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict. Oregon: Pickwick Publications. (163 p) (Available as e-book on EbscoHost)

Nordquist, Kjell-Åke, 2017. Reconciliation as Politics. A Concept and Its Practice. Oregon: Pickwick Publications. (174 p)

Ramsbotham, Oliver m.fl., 2016. Contemporary Conflict Resolution. Fourth Edition. Cambridge: Polity Press. P. 1-236, 313-443, 505-513. (374 p)

Articles of 40 p may be added.

Working material
Conflict Analysis Exercise
Reservation för revidering av litteraturen.
Lärare
Sofia Camnerin
Examinationsform
PM, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2016-01-26
Litteraturen reviderad 2018-10-10
Reviderad 2018-04-25