5RH211 Världsreligionerna, 7.5 hp
The World Religions, 7.5 Credits
Religionshistoria
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: RH211
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om världsreligionerna med avseende på deras innehåll, uttrycksformer och sociala funktioner. Judendom, islam, hinduism och buddhism studeras och i någon mån besläktade asiatiska religioner. Vid sidan därav syftar kursen till att ge ett fördjupat religionsfenomenologiskt perspektiv genom att allmänreligiösa fenomen fokuseras och jämförs. Utdrag ur religionernas heliga urkunder läses.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra för de icke-kristna världsreligionernas kärninnehåll och karaktäristika
• ha tillägnat sig tillräcklig överblick över världsreligionerna för att kunna analysera likheter och olikheter mellan dem
• ha en förståelse för det egenartade och likartade beträffande religionens väsen och religiösa fenomen.
Litteratur
Andersson, Daniel & Peste, Jonathan, 2008. Judisk mosaik: introduktion till judisk religion, kultur och tradition. Lund: Studentlitteratur. (350 s.)

Esposito, John L., 2011. Islam. Den raka vägen. Lund: Studentlitteratur. S. 1-174, 225-373. (323 s).

Jacobsen, Knut A., 2002. Buddhismen. Kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och Kultur. S. 1-176 (176 s).

Knott, Kim, 2000. Hinduism: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. (142 s).  
Lärare
Jan-Olov Fors
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2009-02-05
Litteraturen reviderad 2012-10-23
Reviderad 2017-02-22