5PB427 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp
Applied Ecclesiology in a Pluralistic Society, 10.0 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Vt 2019/2020 jan - apr (v04-v16). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: PB427
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp praktisk teologi på fördjupningsnivå. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
I kursen får deltagarna studera och reflektera kring församlingens identitet och kallelse samt det pastorala uppdraget i ett mångfaldssamhälle. Kursen presenterar ecklesiologiska och religionssociologiska perspektiv på ledarskap, församling, gudstjänst och dess mångfald. I kursen behandlas särskilt begravningsgudstjänst, vigselgudstjänst och dopgudstjänst, samt de pastorala frågor som relaterar till detta i ett mångfaldssamhälle. I övningar och fältstudier integreras liturgik, hymnologi, församlingssociologi och pastoralteologi.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa fördjupad förmåga till en kritisk församlings- och omvärldsanalys med särskilt fokus på pastoralt ledarskap och gudstjänstliv i ett mångfaldsperspektiv
• kunna i planering och genomförande av olika kyrkliga handlingarna göra självständiga pastoralteologiska bedömningar av innehåll, sammanhang och gestaltning
• ha insikt om sitt behov av och ta ansvar för fortsatt kunskapsinhämtning som ledare.
Litteratur
Björkman, Gustaf (red.), 2014. Herde: Identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap. Tro & Liv skriftserie, 2. Örebro: Marcus förlag. S. 109–156, 157–178. (70 s)

Carroll, Jackson W., 2011. As one with authority: reflective leadership in ministry. Cascade Books. (221 s)

Fagerberg, David, 2018. Den liturgiska människan. Alexander Schmemanns vision för kyrkan, gudstjänsten och världen. Tro & Liv skriftserie 8. Örebro: Marcus förlag. (156 s)

Fahlgren, Sune, 2015. Vatten är tjockare än blod: En baptistisk kulturhistoria. Studiea Theologica Holmiensia, 23. Stockholm: Teologiska högskolan Stockholm S. 111–194 (teologi för pastoralt ledarskap), (83 s)

Fahlgren, Sune (red.), 2019. Hela livets kyrka. Pastoral teologi för vigsel, begravning och dop. Karlstad: Votum. (280 s)

Fahlgren, Sune (red.), 2019. Uppdrag pastor. Teologi och praktik. Karlstad: Votum. S. 26–73.(48 s)

Fallberg Sundmark, Stina (red.), 2018. Kristen gudstjänst – en introduktion. Skellefteå: Artos. S. 9–198. (189 s)

Helgesson Kjellin, Kristina, 2016. En bra plats att vara på. En antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos Academic. (265 s)

Stangeland Kaufman, Tone, 2017. A New Old Spirituality? A Qualitative Study of Clergy Spirituality in the Nordic Context. Eugine, OR: Pickwick Publications. Kap 5-12 (204 s) 

Uppslagsverk:
Nisser, Per Olof & Inger Selander & Hans Bernskiöld, 2014–2019. Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1–4. Stockholm: Wessmans. (50 s. efter samråd med kurslärare)

Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan, 
2019. Stockholm: Verbum.

Fem artiklar om multietniska församlingar:

Snell Herzog, Patricia & Vaidyanathan, Brandon, 2015. Conflict & Community: Twin Tensions in Becoming a Multiethnic Congregation. I: Rev Relig Res, 2015:57. S. 507–529.

Talsma Gaul, Anita, 2010. 'Living in Perfect Harmony': A Multiethnic Catholic Parish on the Minnesota Prairie, 1881–1910. I: Journal of American Ethnic History (Vol. 30, No. 1). S. 37-71

Gushiken, Kevin M., 2012. Paulo Freire and his Contribution to Multiethnic Churches. I: Religious Education (107:2). S. 122-138.

Paas, Stefan, 2012. Church Renewal by Church Planting: The Significance of Church Planting for the Future of Christianity in Europe. I: Theology Today (68:4). S. 467–475.

Gushiken, Kevin M., 2015. Cultivating Healthy Discipleship Settings in Multi-Ethnic Churches. I: Transformation (32:1). S. 17–26.
Lärare
Sune Fahlgren, Anneli Winell
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2017-12-20
Litteraturen reviderad 2019-09-11