5PB327 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp
Applied Ecclesiology in a Pluralistic Society, 10.0 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Vt 2019/2020 jan - apr (v04-v16). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: PB327
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
I kursen får deltagarna studera och reflektera kring församlingens identitet och kallelse samt det pastorala uppdraget i ett mångfaldssamhälle. Kursen presenterar ecklesiologiska och religionssociologiska perspektiv på ledarskap, församling, gudstjänst och dess mångfald. I kursen behandlas särskilt begravningsgudstjänst, vigselgudstjänst och dopgudstjänst, samt de pastorala frågor som relaterar till detta i ett mångfaldssamhälle. I övningar och fältstudier integreras liturgik, hymnologi, församlingssociologi och pastoralteologi.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa förmåga till en kritisk församlings- och omvärldsanalys med särskilt fokus på pastoralt ledarskap och gudstjänstliv i ett mångfaldsperspektiv
• kunna i planering och genomförande av olika kyrkliga handlingarna göra pastoralteologiska bedömningar av innehåll, sammanhang och gestaltning
• ha insikt om sitt behov av och ta ansvar för fortsatt kunskapsinhämtning som ledare.
Litteratur
Björkman, Gustaf (red.), 2014. Herde: Identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap. Tro & Liv skriftserie, 2. Örebro: Marcus förlag. S. 109–156, 157–178. (70 s)

Carroll, Jackson W., 2011. As one with authority: reflective leadership in ministry. Cascade Books. (221 s)

Fahlgren, Sune, 2015. Vatten är tjockare än blod: En baptistisk kulturhistoria. Studiea Theologica Holmiensia, 23. Stockholm: Teologiska högskolan Stockholm. S. 111–194 (teologi för pastoralt ledarskap). (83 s)

Fahlgren, Sune (red.), 2019. Hela livets kyrka. Pastoral teologi för vigsel, begravning och dop. Karlstad: Votum. (280 s)

Fahlgren, Sune (red.), 2019. Uppdrag pastor. Teologi och praktik. Karlstad: Votum. S. 26–73. (48 s)

Fallberg Sundmark, Stina (red.), 2018. Kristen gudstjänst – en introduktion. Skellefteå: Artos. S. 9–198. (189 s)

Helgesson Kjellin, Kristina, 2016. En bra plats att vara på. En antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos Academic. (265 s)

Uppslagsverk:
Nisser, Per Olof & Inger Selander & Hans Bernskiöld, 2014–2019. Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1–4. Stockholm: Wessmans. (50 s. efter samråd med kurslärare)

Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan, 2019. Stockholm: Verbum.
Lärare
Sune Fahlgren, Anneli Winell
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2017-12-20
Litteraturen reviderad 2019-09-11