5PB312 Själavård och psykisk ohälsa, 7.5 hp
Pastoral Care and Mental illness, 7.5 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Vt 2018/2019 jan - mar (v04-v13). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: PB312
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 75 hp, inklusive en kurs på fördjupningsnivå om minst 5 hp i tillämpad relgionspsykologi eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
I kursen behandlas själavård med människor vars psykologiska problematik kräver kunskap i klinisk psykologi. Avgränsningar görs mellan själavård och psykoterapi. Neurotiska och psykotiska problem liksom depressivitet och skamupplevelse tas upp i förhållande till kristen tro. Betydelsen av trygga miljöer i församlingsarbetet för möten med personer med psykisk ohälsa aktualiseras. Själavårdarens egen identitet och arbetet med det egna trossystemet ges utrymme, samt kunskap kring sexuell och aggressiv överföring och motöverföring i själavårdssituationen.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha god överblick om själavård i situationer som inkluderar psykisk ohälsa
• ha kunskap om hur man kan skapa trygga miljöer i själavårdpraktiken
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens som själavårdare.
Litteratur
Cullberg, Johan, 2006. Kris och utveckling. Samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner. Stockholm: Natur & Kultur. (228 s).

Nyberg, Ullakarin, 2013. Konsten att rädda liv: om att förebygga självmord. Stockholm: Natur & kultur. (196 s).

Psykisk ohälsa bland unga: underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. (2013). Stockholm: Socialstyrelsen.
Tillgänglig via socialstyrelsen. (37 s).

Rolfner Suvanto, Susanne (red), 2014. Äldres psykiska hälsa och ohälsa: prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder. Gothia Fortbildning. S. 9-116, 136-158, 195-221 (158 s).

Wetterberg, Lennart, 2012. History of psychiatry in Sweden during a millennium. I: Nordic Journal for Psychiatry 66 (1). S. 42-53 (12 s).
Tillgänglig på informahealthcare.com

Währborg, Peter, 2009. Stress och den nya ohälsan. 2 uppl. Stockholm: Natur och kultur (450 s).

Artiklar ca 100 s.
Lärare
Cecilia Melder
Examinationsform
Hemtentamen, PM.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2014-09-09
Litteraturen reviderad 2014-10-15
Reviderad 2017-02-22