5OT324 Evangelierna och Paulus brev, östkyrklig språklig variant, 10.0 hp
The Gospels and the Letters of Paul, 10.0 Credits
Östkyrklig teologi
Vt 2018/2019 jan - jun (v04-v23). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: OT324
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp, eller motsvarande. Språkkunskaper motsvarande två år inom östkyrkligt program vid Sankt Ignatios andliga akademi /Teologiska högskolan Stockholm.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen fördjupar kunskapen om tidiga Jesustolkningar, undersöker den synoptiska problematiken, ger inblickar i den johanninska rörelsens historia och teologi, samt granskar Paulus och de paulinska församlingarnas sammanhang och tankevärld. Tonvikt läggs vid texternas sociala sammanhang och litterära utformning, samt deras olika teologiska tendenser. Frågor om den historiske Jesus uppmärksammas särskilt.

Denna kurs introducerar även textläsning av östkyrkornas heliga texter. Östkyrkornas heliga texter är namnet på de bibelöversättningar som kom att användas och bli normerande i den östkyrkliga traditionen. För den syriska kyrkan blir Peshitta den normerande bibelöversättningen samtidigt som parallella bibelöversättningar arbetas fram. I den grekisk-talande kyrkan blir Septuaginta normerande och i den koptiska kyrkan blir arabiska bibelöversättningar så småningom viktiga för att förmedla bibelns budskap.

Valda textavsnitt ur evangelierna och Paulus brev läses och översätts från respektive traditions språk (syriska, grekiska, koptiska, arabiska), beroende på studentens inriktning.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa kunskap om evangeliernas och de paulinska brevens innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspektiv
• vara medveten om och kunna kritiskt diskutera viktiga frågeställningar kring texternas litterära beroendeförhållanden och historiska källvärde, samt reflektera kring texternas teologiska bidrag och relevans
• visa kunskap om texternas sociala och kulturella sammanhang, samt kunna kritiskt diskutera de viktigaste frågeställningarna som texterna föranleder
• visa förmåga att läsa och tolka östkyrkornas texter på ett av de östkyrkliga texternas språk, samt redovisa och diskutera den egna texttolkningen muntligt och skriftligt.
Litteratur
Språkliga hjälpmedel

Syrisk bibel:
The New Testament in Syriac. 2013. Utgiven av British and Foreign Bible Society.

Grekisk bibel:
The Greek New Testament. 2014. Utgiven under red. av Barbara Aland. 5 uppl. Stuttgart. United Bible Societies.

Arabisk bibel:
[TBA]

Koptisk bibel:
[TBA]

Litteratur

Carroll, John T., 2016. Jesus and the Gospels. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. (307 s)

Horrell, David G., 2015. An Introduction to the Study of Paul. T&T Clark Approaches to Biblical Studies 3 uppl. London: Bloomsbury. (209 s)

Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis, MO: Chalice Press. (122 s)

Diverse artiklar.
Lärare
Thomas Kazen, Rikard Roitto, Gabriel Bar-Sawme
Examinationsform
PM, Tolkningsövningar, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2016-11-16
Reviderad 2017-02-22