5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp
Justice As a Basis for Human Rights, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR373
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 105 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
En central frågeställning inom mänskliga rättigheter är på vilken filosofisk grund rättigheter ska bedömas. Rättvisa är en princip som är genomgående inom flera olika traditioner såsom liberala, feministiska eller postkoloniala. I denna kurs fördjupas olika synsätt på rättvisa i förhållande till mänskliga rättigheter där olika kontexter kan påverka uppfattningarna om såväl rättigheter som rättvisa. Det kommer också att föras diskussioner om förhållanden mellan demokrati och rättigheter utifrån ett rättviseperspektiv.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha grundläggande kunskaper om olika teorier om rättvisa
• på ett fördjupat sätt kunna analysera rättvisa i förhållande till specifika rättigheter
• visa förmåga att kunna argumentera för politiska och kulturella faktorer som påverkar synen på rättigheter.
Litteratur
Böcker

Bobbio, Norberto, 2000. Rättigheternas epok. Göteborg: Daidalos. S. 7-96. (90 s)

Donnelly, Jack, 1999. The social construction of international human rights. I: Dunne & Wheeler (red), Human Rights in Global Politics. Cambridge: Cambridge University Press. S. 71-102. (32 s)

Falk, Richard, 2000. Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World. New York: Routledge. (270 s) Tillgänglig som e-bok via Ebook Central.

Ignatieff, Michael, 2000. The Rights Revolution. Toronto: Anansi Press. (170 s)

Young, Iris Marion, 1990. Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press. (275 s)


Artiklar

Johansson Dahre, Ulf, 2010. There are no such things as universal human rights: On the predicament of indigenous peoples. I: The International Journal of Human Rights, vol. 14, No. 5., sid. 641-657. (17 s)

Kennedy, David, 2002. The International Human Rights Movement: Part of the problem? I: Harvard Human Rights Journal, vol. 15, sid 101-131. (30 s).

Santos, Boaventura de Souza, 1999. Towards a Multicultural Conception of Human Rights. I: Featherstone & Lash (red.) Spaces of Culture: City-Nation-World. (15 s)

Woodiwiss, Anthony, 2002. Human Rights and the Challenge of Cosmopolitanism. I: Theory, Culture & Society, vol. 19 (1-2). S. 139-155. (16 s)
Lärare
Ulf Johansson Dahre
Examinationsform
Seminarier, PM.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm 2016-12-12
Litteraturen reviderad 2017-04-24