5MR290 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp
Women and Human Rights, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2019/2020 jan - mar (v04-v13). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR290
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 15 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I denna kurs behandlas frågor om kvinnors mänskliga rättigheter, särskilt granskas och analyseras förutsättningarna för jämställdhet, lika rättigheter och status i samhället. Kursen ger en överblick av och en introduktion till de folkrättsliga konventioner och instrument som slår fast kvinnors fri- och rättigheter samt diskuterar exempel på frågor som lämnats oreglerade.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha goda kunskaper om FN:s kvinnokonvention samt andra relevanta konventioner och handlingsplaner för kvinnors mänskliga rättigheter
• ha kunskaper om kvinnors mänskliga rättigheter i såväl ett svenskt som globalt sammanhang
• ha god kännedom om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter
• ha kunskaper om teoribildning som berör relationer mellan kvinnors rättigheter, religionsfrihet och kulturell mångfald.
Litteratur
Hellum, Anna & Sinding, Henriette (red.), 2013. Women's human rights: CEDAW in international, regional and national law. Hela boken läses förutom kapitel 1-2 i Part I (600 s).

Merry, Sally Engle, 2006. Human rights and gender violence: translating international law into local justice. University of Chicago press (265 s).

Arbetsmaterial och länkar:

Diskrimineringslag (2008:567) Se: www.do.se

Ytterligare material tillkommer under kursen, såsom artiklar och rättsfall.

Reservation för revidering av litteraturen.
Lärare
Maria Bexelius
Examinationsform
PM, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter 2015-12-07
Litteraturen reviderad 2018-10-08
Reviderad 2018-12-10