5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp
Climate Change and Human Rights, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2017/2018 nov - jan (v45-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR288
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 45 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Klimatsituationen påverkar främst de fattiga, barnen, flyktingar och urfolk och väcker en rad moraliska, politiska och juridiska frågor med anknytning till mänskliga rättigheter och en hållbar global utveckling, exempelvis hur begränsningar i utsläppen av växthusgaser skall fördelas.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha god kunskap om konsekvenserna av klimatförändringarna, särskilt för utsatta grupper
• ha god inblick i frågeställningar och konflikter i centrala klimatavtal och klimatförhandlingar, särskilt med avseende på mänskliga rättigheter
• kritiskt kunna analysera etiska frågeställningar som klimatförändringarna väcker i förhållande till mänskliga rättigheter.
Litteratur
Blau, Judith, 2017. The Paris Agreement. Climate Change Solidarity and Human Rights. E-bok, Springer International Publishing (119 s) Finns även som e-bok via EbscoHost.

Humphreys, Stephen (red.), 2010. Human Rights and Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press (370 s). Finns som e-bok via Ebook Central.

Turesson, Anders, 2011. Förhandla om klimatet: 12 år med klimatförhandlingarna. Förlag: Anders Turesson (88 s)

Skillington, Tracey, 2017. Climate Justice and Human Rights. Palgrave Macmillan US. (287 s) Finns även som e-bok via EbscoHost.

Artiklar kan tillkomma.


Arbetsmaterial:

En guide till Durban. Finns att ladda ned på fores.se

Watt-Cloutier, Sheila, 2015. The right to be cold. Allen Lane/Penguin Canada (329 s). (Finns att beställa från Amazon.com)

What next: Volume III, Climate, Development and Equity, Melber, Henning (ed.), September 2012. Co-published by Dag Hammarskjöld Foundation and the What Next Forum (355 s). (Finns att ladda ner gratis från whatnext.org)

Welzer, Harald, 2009. Klimatkrig. Daidalos (268 s). (Finns att beställa från Adlibris.com)

Uttalanden och rapporter från United Nations Human Rights Council, Högkommissarien för mänskliga rättigheter, Inter-amerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter m m.
Lärare
Ingrid Svensson
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter 2015-10-26
Litteraturen reviderad 2017-05-15
Reviderad 2016-10-24