5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp
Human Rights - A Critical Analysis, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR285
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 45 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I denna kurs analyseras framför allt olika teman inom naturrätten samt kritik av dessa. I kursen behandlas kontextuella tolkningar av rättigheter i förhållande till rättvisa och makt. Vilka är styrkorna och svagheterna i de huvudsakliga filosofiska teorierna? Vilka olika värden avspeglas i de mänskliga rättigheterna när det gäller samhälls- och människosyn? I kursen analyseras också skillnader mellan liberala och marxistiska tolkningar av mänskliga rättigheter i form av universalism och konstruktivism.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha fördjupade kunskaper om filosofiska teorier om mänskliga rättigheter, särskilt naturrättsliga
• förstå hur olika filosofiska teorier och centrala begrepp förhåller sig till varandra
• kunna argumentera för olika filosofiska positioner och utveckla kritik av de positioner som presenteras.
Litteratur
Boylan, Michael, 2014. Natural Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. S. 1-272. (272 s)

Butler, Judith, 2011. Osäkra liv: Sörjandets och våldets makt. Hägersten: Tankekraft förlag. (154 s)

Mouffe, Chantal, 2016. Agonistik: Texter om att tänka världen politiskt. Stockholm: Atlas. (189 s)

Rawls, John, 1996. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos. Del I (159 s). Vilken utgåva som helst kan användas.

Rogan, Charlotte, 2014. Livbåten. Stockholm: Bookmark. (269 s)
Lärare
Susanne Wigorts Yngvesson
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter 2015-10-26
Litteraturen reviderad 2017-04-24
Reviderad 2016-02-10