5MR281 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp
Freedom of Religion and Belief, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Vt 2019/2020 jan - mar (v04-v13). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR281
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Mänskliga rättigheter 15 hp.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
I kursen studeras religions- och övertygelsefrihetens förankring i svensk och internationell rätt. I dagens Sverige prövas religionsfrihetens räckvidd och gränser utifrån till exempel bruket av huvudduk. Hur kan religions- och övertygelsefrihet förverkligas i ett samhälle präglat av kulturell mångfald, såväl i Sverige som internationellt?
Efter kursen förväntas studenten:
• ha kunskaper om den historiska bakgrunden till den nutida förståelsen av religions- och övertygelsefriheten
• ha god kännedom om hur samvetsfrihet tillämpas i praktiken
• ha förmåga att självständigt granska och reflektera över religions- och övertygelsefrihetens gränser och möjligheter i olika länder
• kunna orientera sig i världsreligionernas syn på religionsfrihet och religionsbyte.
Litteratur
Andersson, Dan-Erik & Modée, Johan, 2011. Mänskliga rättigheter och religion. Malmö: Liber. (250 s)

EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief, 2013. OSCE/ODIHR. (18 s) Se: Länk

Gunner, Göran, 2005. Religions- och samvetsfrihet. I: Gunner, Göran & Namli, Elena (red.) Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur. S. 189-210. (22 s)

Roth, Hans Ingvar, 2012. Är religion en mänsklig rättighet? Stockholm: Norstedts. (334 s)

Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas, 2010. Stockholm: Svenska Missionsrådet. (20 s) Se: Länk

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2015. Frihet till samvete. Stockholm: Timbro. (130 s) 

Artiklar tillkommer


Arbetsmaterial

Urval av domar från Europadomstolen
Reservation för revidering av litteraturen.
Lärare
Göran Gunner
Examinationsform
PM, Salstentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter 2014-11-24
Litteraturen reviderad 2017-10-09
Reviderad 2018-12-10