5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp
Disability and Human Rights, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2018/2019 nov - jan (v45-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR178
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den senaste av de idag centrala MR-konventionerna. Kursen behandlar hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning har utvecklats och utformats i olika länder och på global nivå. En introduktion ges till hur funktionshinder och funktionsnedsättning behandlas i politik, forskning och lagstiftning i Sverige, EU och internationellt.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha goda kunskaper om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och därmed relevanta MR-instrument
• ha goda kunskaper om hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning utvecklats och utformats i Sverige, EU och internationellt
• ha tillräckliga kunskaper för att kritiskt reflektera kring situationen för personer med funktionsnedsättning i Sverige och internationellt utifrån relevanta MR-instrument.
Litteratur
From Exclusion to Equality: Realizing the rights of persons with disabilities. Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol. S. 1-112. (112 s)  Länk

Jyrwall Åkerberg, Annika, 2015. Diskriminering på grund av funktionsnedsättning: En handbok i svenska och europeiska diskrimineringslagar och rättspraxis I relation till människor med funktionsnedsättning. Stockholm, CKM förlag AB. S. 21-31, 44-47, 63-407. (357 s)

Lindberg, Lars & Grönvik, Lars, 2011. Funktionshinderspolitik - en introduktion. Lund: Studentlitteratur. (183 s)

Monitoring the Convention on the Rights of Persons with disability: Guidance for HR Monitors (68 s). Länk

Oliver, Mike: The Social Model in Action: If I had a hammer. I: Barnes, C. & Mercer, G. Implementing the Social Model of Disability: Theory and Research. Leeds: The Disability Press, (21 s). Länk

Shakespeare, Tom & Watson, Nicholas, 2002. The social model of disability: an outdated ideology?, Research in Social Science and Disability, Vol. 2. S. 3-29. (26 s) Länk


Arbetsmaterial
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  Länk

Europeiska konventionen om mänskliga rättigehter och grundläggande friheter Länk

General comment No 1, Article 12: Equal recognition before the law (13 s). Länk

General comment No 2, Article 9: Accessibility (14 s). Länk

The CRPD committee concluding observations on Sweden. Länk

Material angående funktionshinderspolitik från www.riksdagen.se respektive www.regeringen.se
Lärare
Ingrid Svensson
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm 2015-10-26