5MR174 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp
Women and Human Rights, 7.5 Credits
Mänskliga rättigheter
Ht 2017/2018 nov - jan (v45-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MR174
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
I denna kurs behandlas frågor om kvinnors mänskliga rättigheter där förutsättningarna för jämställdhet, lika rättigheter och status i samhället granskas och analyseras. Kursen ger en överblick och en introduktion till de folkrättsliga konventioner och instrument som slår fast kvinnors fri- och rättigheter och diskuterar frågor som fortfarande lämnats oreglerade.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha goda kunskaper om FN:s kvinnokonvention samt andra relevanta konventioner och handlingsplaner för kvinnors mänskliga rättigheter
• ha kunskaper om kvinnors mänskliga rättigheter i såväl svenskt som globalt sammanhang
• ha god kännedom om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter
• ha kunskaper om teoribildning som berör relationer mellan kvinnors rättigheter, religionsfrihet och kulturell mångfald.
Litteratur
Hellum, Anna & Sinding, Henriette (red.), 2013. Women's human rights: CEDAW in international, regional and national law (698 s).

Åkerblom, Annika, 2009. När kvinnor fick rättigheter: Sverige 1700-2010. Lund: Studentlitteratur. (117s)


Arbetsmaterial och länkar:


Diskrimineringslag (2008:567) Se: www.do.se

Ytterligare material tillkommer under kursen, såsom artiklar och rättsfall.
Lärare
Katinka Svanberg
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga Rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm 2015-12-07
Reviderad 2016-10-24