5KH331 Liturgi och lärjungaskap i medeltidens kyrka, 7.5 hp
Liturgy and formation in the Medieval church, 7.5 Credits
Kyrkohistoria
Ht 2018/2019 aug - nov (v35-v44). Dagtid 50 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: KH331
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
I kursen studeras hur den medeltida katolska kyrkan tillhandahöll formativa praktiker för kyrkans lekfolk. I centrum för dessa stod sockenmässan, men hit hörde också sådant som pilgrimsvandringar, botgöring, tideböner och vördnad för helgon. Målet var att göra lekfolket till goda kristna. Denna formativa spiritualitet var konkret, materiell och kroppslig. I kursen analyseras dessa praktiker utifrån teologiska, pedagogiska och historiska perspektiv.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha en fördjupad kännedom om kyrkliga praktiker i den medeltida katolska kyrkan
• kunna reflektera över sambandet mellan dessa praktiker och den teologi som formulerades i den medeltida kyrkan
• kunna analysera dessa praktikers formativa karaktär.
Litteratur
Duffy, Eamon, 1992 (eller senare). The Stripping of the Altars. Traditional Religion in England 1400–1580. New Haven: Yale University Press. S. 1–376 (375 s).
 
Källström, Hanna, 2011. Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden. Linköping och Lund. Skellefteå: Artos. S. 25–51, 191–322 (160 s).
 
Spjuth, Roland, 2006. Kristen moralhistoria. Sökandet efter det goda livet. Örebro: Libris. S. 11–84 (75 s).
 
Witt-Brattström, Ebba, 2011. Heliga Birgitta. ”I dig blev den store Guden en liten plit”. Himmelska uppenbarelser i urval av Ebba Witt-Brattström. Stockholm: Norstedts. Urval: 100 sidor.
 
Kompendium med källtexter och artiklar, 100 sidor.
 
Ca 100 sidor historiska texter väljes i samråd med lärare. 
Lärare
Joseph Sverker
Examinationsform
PM, Seminarier, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2014-02-18
Litteraturen reviderad 2014-05-30
Reviderad 2017-02-22