5KH323 Helgelse, helande, andedop, 7.5 hp
Healing, Holiness and the Baptism of the Holy Spirit, 7.5 Credits
Kyrkohistoria
Ht 2019/2020 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: KH323
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
1900-talets pingstväckelse växte fram ur 1800-talets helgelserörelse. I denna kurs studeras denna gemensamma tradition, som ibland kallas the holiness-pentecostal tradition. Tyngdpunkten ligger på helgelse, helande och andedop. Detta var centrala inslag i de karismatiska väckelserörelserna vid sekelskiftet 1900. I kursen studeras samspelet mellan teologiska överväganden, andliga erfarenheter och kulturell kontext. Vidare behandlas utvecklingen från 1800-talets slut fram till dagens situation med en global och postmodernt influerad pentekostal rörelse.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha kunskap om den historiska utveckling som ledde fram till helgelserörelsens och pingstväckelsens framväxt, i Sverige och internationellt
• kunna förstå och analysera dessa rörelsers teologi och kulturella profil, i synnerhet i relation till begreppen helgelse, helande och andedop
• självständigt kunna diskutera centrala frågeställningar i den pågående forskningen om helgelserörelsen och pingstväckelsen.
Litteratur
Dayton, Donald, 1987/2000. Theological Roots of Pentecostalism. New Jersey: Hendrickson Publishers (200 s).

Halldorf, Joel, 2017. Biskop Lewi Pethrus. Biografi över ett ledarskap. Skellefteå: Artos (200 s).

Josefsson, Ulrik, 2005. Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet. Skellefteå: Artos. S. 49–64, 97–172, 234–292 (151 s).

Robeck, Cecil M. & Yong, Amos (red.), 2014. The Cambridge Companion to Pentecostalism. Cambridge: Cambridge University Press. S. 13–70, 112–310 (257 s).
Lärare
Joel Halldorf
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2010-12-21
Litteraturen reviderad 2017-04-26
Reviderad 2017-02-22