5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5 hp
Methodology - Religion, Culture and Society, 7.5 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, Systematisk teologi, Religionshistoria
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: IN349
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Denna kurs i vetenskaplig metod presenterar och tränar metoder av kvalitativ och kvantitativ natur, vilka är relevanta för studiet av en bred kategori frågeställningar inom programmet Religion, kultur, samhälle. Övergripande teorier om vetenskapens förutsättningar och arbetsformer introduceras tillsammans med olika infallsvinklar till tvär- eller mångvetenskapliga frågor. Dessa analyseras och utvecklas till metodiskt hanterbara forskningsproblem, däribland sådana som studenten väljer som tänkbar uppsatsinriktning.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha kunskap om grundläggande drag i en vetenskaplig metod
• kunna artikulera problem av metodologisk karaktär som uppstår i samband med vetenskapligt skrivande
• på ett säkert sätt kunna använda vetenskaplig terminologi samt behärska grundläggande akribikrav
• kunna föra en konstruktiv kritisk diskussion om teoretiska problem.
Litteratur
Bryman, Alan, 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (690 s) 

Trost, Jan, 2010. Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur. (163 s)
Lärare
Linda Marklund
Examinationsform
Hemtentamen.
Betygsgrader
Godkänd, underkänd.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2015-10-13
Reviderad 2017-02-22