5IN331 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp
Biology, Evolution and Theology, 7.5 Credits
Systematisk teologi, Teologi och omvärld
Ht 2016/2017 aug - jan (v35-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN331
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Kursen behandlar relationen mellan teologi, biologi, och evolution. Begreppet ”naturlig teologi” diskuteras. Relationen mellan teologiska skapelseberättelser och evolutionsbiologi diskuteras. De teologiska och etiska frågor som biologisk och evolutionär forskning väcker, såsom till exempel frågan om människans relation till skapelsen och frågor om människors relation till varandra (till exempel makthierarkier) i ljuset av evolutionär forskning, behandlas. Möjligheter och begränsningar i naturvetenskapliga teorier, metoder och sanningsbegrepp problematiseras. I viss mån kommer även relaterade frågor om relationen mellan kosmologi, fysik och teologi att beröras.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna kritiskt utvärdera olika sätt att förstå relationen mellan teologi, etik, biologi och evolution
• visa förmåga att problematisera vetenskapsteoretiska diskussioner om teori, metod och sanning
• demonstrera färdighet att argumentera väl för en viss ståndpunkt i olika delproblem inom kursens område, både muntligt och skriftligt.
Litteratur
Barbour, Ian G., 1998. Religion and Science: Historical and Contemporary Issues. Rev. uppl. London: SCM (368 s, läser i urval, ca 200 s).

Bråkenhielm, Carl-Reinhold och Fagerström, Torbjörn, 2005. Gud & Darwin - känner de varandra?: ett bioteologiskt samtal. 2 uppl. Stockholm: Verbum (232 s).

Conway Morris, Simon, 2003. Life’s Solution: Inevitable humans in a lonely universe. Camebridge: Cambridge University Press. (464 s).

Polkinghorne, John, 1998. Science and Theology. London: SPCK (144 s).

Waal, Franz de, 2013. Bonobon och tio guds bud: På jakt efter humanism bland primater. Stockholm: Karneval förlag (271 s).

Artiklar, ca 100 sidor.
Lärare
Gerard Willemsen
Examinationsform
Seminarier, PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Undervisningen i kursen kommer att ligga koncentrerad till två tillfällen om vardera två dagar i veckorna 38 och 50 hösten 2016.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2015-12-15