5IN226 Text, kontext och livstolkning, 15.0 hp
Text, Context and Interpretation of life, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt, Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, Systematisk teologi
Vt 2019/2020 jan - jun (v04-v23). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
För anmälan kontakta studievägledare, anmälningskod: IN226
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Denna kurs handlar om att tolka religiösa texter och erfarenheter i olika sammanhang och med olika utgångspunkter. Vad är det att förstå en historisk, teologisk, eller filosofisk text, och vilka verktyg och tolkningsmetoder är relevanta? Med vilka redskap analyserar vi mystika upplevelser och existentiella erfarenheter? Kursen ger en introduktion till bibeltolkningens historia och hermeneutik, samt till religionspsykologins grundläggande utgångspunkter. Vi resonerar kring filosofiska, teologiska och psykologiska perspektiv på tolkning. Vi bekantar oss med både traditionella och nyare tolkningsmetoder inom ramen för vår tids metodpluralism. Vi tränar metodanvändning genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Kursen behandlar genusaspekter på religiös erfarenhet, etiska aspekter av olika tolkningar, samt det egna ansvaret för tolkningens konsekvenser. Särskild tonvikt läggs vid källkritik, samt vid texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa grundläggande kunskap om hermeneutikens historia, samt kritisk medvetenhet om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning
• visa grundläggande kunskaper om religionspsykologins teorier om mänskliga erfarenheter och religion
• kunna använda enklare metoder för tolkning av religiösa texter och erfarenheter, samt kunna redovisa detta muntligt och skriftligt
• visa god förmåga att reflektera över olika tolkningstraditioner, deras kontext, samt deras teologiska och etiska konsekvenser.
Litteratur
General
Zimmermann, Jens, 2015. Hermeneutics: : A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. (142 p)

Biblical Studies
Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook. 3rd ed. Louisville, KY: Westminster John Knox. (236 p)

McKenzie, Steven L., 2005. How to Read the Bible: History, Prophecy, Literature—Why Modern Readers Need to Know the Difference, and What It Means for Faith Today. New York: Oxford University Press. (176 p).

Systematic Theology
Bianchi, Enzo, 2014. God, where are you? London: Paraclete Press. (156 p)

Tanner, Kathryn, 2001. Jesus, Humanity and the Trinity: a Brief Systematic Theology. Minneapolis, MN: Fortress Press. (134 p)

Kolitz, Zvi, 2000. Yosl Rakover talks to God. New York: Vintage Books (120 p)

Psychology of Religion
Hood, Ralph. W., Hill, Peter. C., & Spilka, Bernard, 2018. The Psychology of Religion. An Empirical Approach. 5th edition. New York: The Guilford Press. (ca 485 selected p. of total 646p). (Will be published August 29, 2018.)


Additional articles will be added on the course site
Reservation för revidering av litteraturen.
Lärare
Thomas Kazen, Åke Viberg, Joseph Sverker, Cecilia Melder
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Kursen samläses med kurserna Text, kontext och tolkning (bibelvetenskap och systematisk teologi), resp Att tolka Gud och samhället (religionspsykologi).
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2016-02-23
Reviderad 2017-02-22