5IN226 Text, kontext och livstolkning, 15.0 hp
Text, Context and Interpretation of life, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt, Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, Systematisk teologi
Vt 2019/2020 jan - jun (v04-v23). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN226
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Denna kurs handlar om att tolka religiösa texter och erfarenheter i olika sammanhang och med olika utgångspunkter. Vad är det att förstå en historisk, teologisk, eller filosofisk text, och vilka verktyg och tolkningsmetoder är relevanta? Med vilka redskap analyserar vi mystika upplevelser och existentiella erfarenheter? Kursen ger en introduktion till bibeltolkningens historia och hermeneutik, samt till religionspsykologins grundläggande utgångspunkter. Vi resonerar kring filosofiska, teologiska och psykologiska perspektiv på tolkning. Vi bekantar oss med både traditionella och nyare tolkningsmetoder inom ramen för vår tids metodpluralism. Vi tränar metodanvändning genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Kursen behandlar genusaspekter på religiös erfarenhet, etiska aspekter av olika tolkningar, samt det egna ansvaret för tolkningens konsekvenser. Särskild tonvikt läggs vid källkritik, samt vid texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa grundläggande kunskap om hermeneutikens historia, samt kritisk medvetenhet om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning
• visa grundläggande kunskaper om religionspsykologins teorier om mänskliga erfarenheter och religion
• kunna använda enklare metoder för tolkning av religiösa texter och erfarenheter, samt kunna redovisa detta muntligt och skriftligt
• visa god förmåga att reflektera över olika tolkningstraditioner, deras kontext, samt deras teologiska och etiska konsekvenser.
Litteratur
Övergripande
Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter Stray. Att skriva en bra uppsats. 4 uppl. Liber: Stockholm. 2018. (370 s.)

Zimmermann, Jens, 2015. Hermeneutics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. (159 s)

Bibelvetenskap

Eriksson, Larsolov & Viberg, Åke (red.), 2009. Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla testamentet. 2 uppl. Stockholm: Verbum. S. 187-210. (24 s)

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox. (236 s)

Dieter Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2006. Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet. Stockholm: Verbum. S. 387-481. (95 s)

Systematisk teologi
Bauckham, Richard, 2010. Bible and Ecology: Rediscovering the Community of Creation. London: Darton, Longman & Todd. (178 s)

Jansdotter Samuelsson, Maria, Johanna Gustafsson Lundberg, Annika Borg, 2011. Kön, teologi, etik: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. S. 11-106 (95 s)

Rackover, Jossel, 2005. Jossel Rakovers samtal med Gud. Lund. Arcus. (120 s)

Watson, Natalie K., 2003. Feminist Theology. Grand Rapids: William B. Eerdmans. S. 4-14 (10 s).

Artiklar tillkommer, publiceras på kurshemsidan

Religionspsykologi
Geels, Antoon & Wikström, Owe, 2012. Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin. 3 uppl. Stockholm: Natur och Kultur. (485 s)

Artiklar kan tillkomma
Lärare
Thomas Kazen, Åke Viberg, Joseph Sverker, Cecilia Melder
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Kursen samläses med kurserna Text, kontext och tolkning (bibelvetenskap och systematisk teologi), resp Att tolka Gud och samhället (religionspsykologi).
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2016-02-23
Litteraturen reviderad 2019-12-18
Reviderad 2017-02-22