5IN223 Text, kontext och tolkning, 15.0 hp
Text, Context and Interpretation, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt, Systematisk teologi, Kyrkohistoria
Vt 2019/2020 jan - jun (v04-v23). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN223
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Denna kurs handlar om att läsa och tolka texter i olika sammanhang och med olika utgångspunkter. Vad är det att förstå en historisk, teologisk, eller filosofisk text, och vilka verktyg och tolkningsmetoder är relevanta? Kursen ger en introduktion till bibeltolkningens historia och hermeneutik. Vi resonerar kring filosofiska och teologiska perspektiv på tolkning, samt reflekterar över etiska konsekvenser av, och eget ansvarstagande för, olika tolkningar. Vi tränar användning av både traditionella och nyare tolkningsmetoder genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Särskild tonvikt läggs vid källkritik, vid texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang, samt vid de etiska frågeställningar texterna väcker
Efter kursen förväntas studenten:
• visa grundläggande kunskap om hermeneutikens historia, samt kritisk medvetenhet om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning
• kunna använda enklare metoder för texttolkning, samt kunna redovisa detta muntligt och skriftligt
• visa god förmåga att reflektera över olika tolkningstraditioner, deras kontext, samt deras teologiska och etiska konsekvenser.
Litteratur
Övergripande
Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter Stray. Att skriva en bra uppsats. 4 uppl. Liber: Stockholm. 2018. (370 s.)

Zimmermann, Jens, 2015. Hermeneutics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. (159 s)

Bibelvetenskap

Eriksson, Larsolov & Viberg, Åke (red.), 2009. Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla testamentet. 2 uppl. Stockholm: Verbum. S. 187-210. (24 s)

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox. (236 s)

Dieter Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2006. Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet. Stockholm: Verbum. S. 387-481. (95 s)
 
Kyrkohistoria
Boersma, Hans, 2017. Scripture as Real Presence. Waco: Baylor Academic. S 1–27, 105–130, 219–280 (110 s).

Halldorf, Joel (red.), 2014. Läsarna i distraktionernas tid. Bibel, kyrka och den digitala revolutionen. Stockholm: Tro & Liv. (180 s)

Kristersson Uggla, Bengt, 2012. Slaget om verkligheten. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium. S. 315–375. (60 s)

Kompendium, ca 100 sidor

Systematisk teologi
Bianchi, Enzo, 2014. God, where are you? London: Paraclete Press. (156 s) Även tillgänglig som e-bok via Ebscohost.

Jackelén, Antje, 2016. Samlas kring hoppet. Stockholm: Verbum. (190 s)

Rackover, Jossel, 2005. Jossel Rakovers samtal med Gud. Lund. Arcus (120 s)

Artiklar tillkommer, publiceras på kurshemsidan
Lärare
Thomas Kazen, Åke Viberg, Joel Halldorf, Joseph Sverker
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Bibelvetenskap, 5 hp. Kyrkohistoria, 5 hp. Systematisk teologi, 5 hp.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2014-12-16
Litteraturen reviderad 2019-11-13
Reviderad 2017-02-22