5IN206 Text, kontext och tolkning. Distanskurs, 15.0 hp
Text, Context and Interpretation, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt, Systematisk teologi, Kyrkohistoria
Vt 2019/2020 jan - jun (v04-v23). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN206
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fortsättning
Innehåll
Denna kurs handlar om att läsa och tolka texter i olika sammanhang och med olika utgångspunkter. Vad är det att förstå en historisk, teologisk, eller filosofisk text, och vilka verktyg och tolkningsmetoder är relevanta? Kursen ger en introduktion till bibeltolkningens historia och hermeneutik. Vi resonerar kring filosofiska och teologiska perspektiv på tolkning, samt reflekterar över etiska konsekvenser av, och eget ansvarstagande för, olika tolkningar. Vi tränar användning av både traditionella och nyare tolkningsmetoder genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Särskild tonvikt läggs vid källkritik, vid texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang, samt vid de etiska frågeställningar texterna väcker
Efter kursen förväntas studenten:
• visa grundläggande kunskap om hermeneutikens historia, samt kritisk medvetenhet om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning
• kunna använda enklare metoder för texttolkning, samt kunna redovisa detta muntligt och skriftligt
• visa god förmåga att reflektera över olika tolkningstraditioner, deras kontext, samt deras teologiska och etiska konsekvenser.
Litteratur
Övergripande
Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter Stray. Att skriva en bra uppsats. 4 uppl. Liber: Stockholm. 2018. (370 s.)

Zimmermann, Jens, 2015. Hermeneutics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. (159 s)

Bibelvetenskap

Eriksson, Larsolov & Viberg, Åke (red.), 2009. Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla testamentet. 2 uppl. Stockholm: Verbum. S. 187-210. (24 s)

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox. (236 s)

Dieter Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2006. Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet. Stockholm: Verbum. S. 387-481. (95 s)
 
Kyrkohistoria
Halldorf, Joel (red.), 2014. Läsarna i distraktionernas tid. Bibel, kyrka och den digitala revolutionen. Stockholm: Tro & Liv. * S. 7-156 (149 s) (180 s)

Pontificia Commissio biblica, 1995. Att tolka Bibeln idag: Påvliga bibelkommissionens dokument om bibeltolkningen i kyrkan. Uppsala: Katolska bokförl. (100 s)
 
Eller: 
 
Pontificia Commissio biblica, 1993. The Interpretation of the Bible in the Church (Tillgänglig online via: http://www.catholic-resources.org/ChurchDocs/PBC_Interp-FullText.htm)

Tellbe, Mikael, 2015. Vad menar vi när vi säger att Bibeln är Guds ord? Örebro: Libris. (180 s)

Kompendium, ca 100 sidor

Systematisk teologi
Bauckham, Richard, 2010. Bible and Ecology: Rediscovering the Community of Creation. London: Darton, Longman & Todd. (178 s)

Jansdotter Samuelsson, Maria, Johanna Gustafsson Lundberg, Annika Borg, 2011. Kön, teologi, etik: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. S. 11-106 (95 s)

Rackover, Jossel, 2005. Jossel Rakovers samtal med Gud. Lund. Arcus. (120 s)

Watson, Natalie K., 2003. Feminist Theology. Grand Rapids: William B. Eerdmans. S. 4-14 (10 s).

Artiklar tillkommer, publiceras på kurshemsidan
Lärare
Thomas Kazen, Åke Viberg, Joel Halldorf, Joseph Sverker
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
I den IT-baserde distanskursen ingår obligatoriska träffar i Stockholm.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Bibelvetenskap, 5 hp. Kyrkohistoria, 5 hp. Systematisk teologi, 5 hp.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2014-12-16
Litteraturen reviderad 2019-12-18
Reviderad 2017-02-22