5IN162 Teoretiska perspektiv på bibliodrama, 7.5 hp
Theoretical Perspectives on Bibliodrama, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Allmänt, Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2017/2018 aug - jan (v35-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Detta utbildningstillfälle är inställt!
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursen behandlar de olika teoribildningar som ligger till grund för bibliodrama samt ger en översikt över de olika varianter av bibliodrama som praktiseras. Teoribildningar som belyses inkluderar hermeneutik, estetik, kroppen som tolkningsredskap, samt drama och andra kreativa uttryck som pedagogik och terapi. Bibliodrama kännetecknas av att praktiken används för att uppnå flera olika mål, såsom fördjupad textförståelse, existentiell reflektion, bearbetning av deltagarnas identitet, och bearbetning av sociala och samhälleliga relationer. Relationen mellan dessa olika mål belyses av de olika teoribildningar som inspirerat bibliodrama.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra för olika skolbildningars betydelse för bibliodrama
• ha en grundläggande förståelse för vetenskapsteoretiska diskussioner om relationen mellan teori, mål, och praktik
• kunna diskutera olika delproblem inom kursens område, både muntligt och skriftligt.
Litteratur
Berglind, Hans (red.), 1998. Skapande ögonblick: psykodrama och sociodrama. Stockholm: Cura. (210 s.)

Brandhorst, Andrea et al., (red.), 2013. Bibliodrama som process. Översättning: Lotta Geisler, Birgitta Walldén och Rune Larsson. Lidingö: Utbildningscentrum. Läses i urval (150 s.)

Scarinzi, Alfonsina (red.), 2015. Aesthetics and the Embodied Mind: Beyond Art Theory and the Cartesian Mind-Body Dichotomy. Dordrecht: Springer. Läses i urval (150 s.)

Saar, Tomas, 2005. Konstens metoder och skolans träningslogik. Karlstad: Universitetstryckeriet. [finns som gratis pdf på https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:25217/FULLTEXT02.pdf]. S 1-97 (97 s.)

Vikström, Björn, 2005. Den skapande läsaren: hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur. (140 s.)
Lärare
Rikard Roitto
Examinationsform
Seminarier, PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Kursdeltagare rekommenderas ha god praktisk erfarenhet av bibliodrama.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Undervisningen i kursen är förlagd till föjande tider:
Träff 1: Eftermiddag 18 september – förmiddag 19 september
Träff 2: Eftermiddag 27 november – förmiddag 28 november
Träff 3: Eftermiddag 15 januari – förmiddag 16 januari
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2016-11-16
Reviderad 2017-02-22