5IN142 Att förstå och möta människor i kris, 15.0 hp
To understand and care for people in crisis, 15.0 Credits
Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
Ht 2017/2018 aug - jan (v35-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN142
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursen presenterar grunderna för ett kvalificerat och rätt dimensionerat stöd vid katastrofsituationer, masskadesituationer och personliga katastrofer i enskilda familjer, släkter och grupper utifrån ett tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt perspektiv.

Kursen vänder sig till personer som i sin profession möter människor i kris, med det gemensamma uppdraget att förstå och möta människor, men där var och en utifrån sin profession har ett eget ansvar och eget ansvarsområde.
Efter kursen förväntas studenten:
• ha kännedom om centrala faktorer och begrepp som är relevanta för en adekvat och korrekt förståelse av och möte med människor och deras olika behov i krissituationer
• ha kännedom om olika aktörers specifika kompetens och uppdrag samt ha grundläggande kunskap om behovet av samverkan mellan olika aktörer
• ha förmåga att bedöma en rätt dimensionering av insatserna för människor i kris samt omsätta denna kunskap i planering, genomförande och uppföljning av insatser i olika krissituationer
• ha förmåga att kritiskt reflektera över den egna rollen i samarbetet mellan olika aktörer varje krissituation.
Litteratur
Arman, Maria & Rehnsfeldt, Arne, 2012. DEF – Det existentiella förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof. Stockholm: Liber. (146 s).

Cullberg, Johan, 2006. Kris och utveckling. Samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner. Stockholm: Natur & Kultur. (i urval 100 s).

Dyregrov, Atle & Dyregrov, Kari, 2008. Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforlag. (237 s).

Englund, Liselotte 2008. Katastrofens öga, En studie av journalisters arbete på olycksplats. Göteborg: Göteborgs Universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation. (Elektronisk). PDF format. (i urval 50 s)
Tillgänglig via Göteborgs universitet.

Hedrenius, Sara & Johansson, Sara, 2013. Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: att stärka människors motståndskraft. Stockholm: Natur & Kultur. (278 s).

Socialstyrelsen, 1998. "Det är säkert ingenting – men tänk om det är det!", Bombattentaten i Jerusalem, Ashkelon och Tel Aviv 1996. KAMEDO-rapport 72. (Elektronisk). PDF format. (46 s).
Tillgänglig via socialstyrelsen.

Socialstyrelsen, 2009. Krisberedskap inom socialtjänstens område, Vägledning för planering. (Elektronisk). PDF format. (142 s).
Tillgänglig via socialstyrelsen.

Socialstyrelsen, 2011. Bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utøya 2011. KAMEDO-rapport 97. (Elektronisk). PDF format. (168 s).
Tillgänglig via socialstyrelsen.

Svenska kyrkan, 2007. Svenska kyrkan Handbok i krisberedskap. Uppsala: Kyrkokansliet, Svenska kyrkans kriscentrum. (70 s).
Tillgänglig för nedladdning från Svenska kyrkan.

Artiklar och rapporter finns tillgängliga via kurshemsida alt. köpa vid kursstarten (ca 50 s).
Lärare
Cecilia Melder
Examinationsform
PM, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
Kursen ges i samarbete mellan THS och Betaniastiftelsen.
Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Angående urval:
Urvalet sker i första hand bland sökande som har minst ett års arbetslivserfarenhet inom områden som berör krishantering och sökande med minst 60 hp inom områdena teologi, beteendevetenskap, medicin, vård och omsorg samt mänskliga rättigheter, eller motsvarande. Platserna fördelas mellan grupperna och med hänsyn till spridning mellan professioner i gruppen. Urvalet görs på antal månader av arbetslivserfarenheten respektive antal högskolepoäng. Endast om platserna inte fylls av dessa sökande sker urval i övriga urvalsgrupperna.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2015-12-15
Reviderad 2017-02-22