5EN436 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp
Preaching the New testament, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Nt
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EN436
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp exegetisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
I denna kurs ligger fokus på predikan utifrån nytestamentliga texter. Exegetiska verktyg och hermeneutiska insikter tillämpas i såväl analys av predikan som i praktiskt arbete med dess innehåll och utformning. I kursen behandlas olika möjligheter för predikan att använda sig av en antik texts historiska, litterära, retoriska, estetiska och teologiska resurser för att uppnå samtidsrelevans. Predikans möjlighet att genom texttolkning kombinera undervisning med existentiell reflektion diskuteras. Särskild tonvikt läggs vid de diskrepanser som uppstår i mötet mellan textens världsbild och värderingar och predikans nutida kontext. Etiskt problematiska texter belyses och predikantens ansvar för tolkning och tillämpning uppmärksammas.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa en fördjupad förståelse av predikan som tolkande och förmedlande process mellan antik text och nutida kontext
• kunna självständigt formulera en hermeneutisk grundhållning till predikan med utgångspunkt i exegetiska tolkningsredskap
• kunna analysera och redogöra för antika texters resurser för samtidsrelevant reflektion, såväl nationellt som internationellt
• visa stor medvetenhet om osynliggörande och diskriminering i antika texter, samt om den etiska utmaning detta utgör för tolkning och tillämpning i predikan.
Litteratur
Graves, Mike & May, David M., 2007. Preaching Matthew: Interpretation and Proclamation. St. Louis: Chalice (152 s).

Kysar, Robert, 2002. Preaching John. Minneapolis: Fortress (252 s).

Eriksson, Anne-­Louise (red.), 2004. Tolkning för livet: åtta teologer om Bibelns auktoritet. Stockholm: Verbum (291 s).

Hartman, Lars & Sjöberg, Lina & Sjöberg, Mikael, 2006. Vad, hur och varför? Reflektioner över bibelvetenskap. Acta Universitatis Upsaliensis; Uppsala Studies in Faiths and Ideologies 17. Uppsala: Uppsala Universitet (100 s i urval).

Kompendium med exegetiska textutredningar och predikningar, kompendium med exempel på liturgiskt bibelbruk, samt artiklar (ca 200 s).
Lärare
Rikard Roitto
Examinationsform
PM, Hemtentamen.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2015-12-15
Reviderad 2017-02-22