5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp
OT Readings, Hebrew, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Gt
Ht 2017/2018 nov - jan (v45-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EG422
Behörighetskrav
Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp språkliga textkurser med hebreiska, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
I kursen studeras en gammaltestamentlig text på grundspråket och ger fördjupad insikt i dess historiska tillkomstmiljö, sociala och ideologiska sammanhang, samt litterära och teologiska särdrag. Jämfört med textkurser på grundnivå ger kursen avancerad träning i läsning och tolkning av gammaltestamentlig text på hebreiska, med bland annat större fokus på syntax och stil. Kursen fungerar som fördjupning i yrkesutbildning och som förberedelse för forskarutbildning.
Alternativ:
a) Jesaja
b) Jeremia
c) Psalmer och Psaltare
d) Jobs bok
e) Annan text med relevans för uppsatsarbete
Efter kursen förväntas studenten:
• visa fördjupade kunskaper om textens historiska och sociala sammanhang, litterära och teologiska egenart, samt tillräcklig insikt i aktuell forskningslitteratur för att på egen hand kunna analysera textens särdrag
• visa stor förmåga att självständigt översätta och tolka hebreisk text, med beaktande av respektive skrifts särskilda språk och stil
• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för en egen texttolkning och diskutera sina slutsatser i grupp
• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera de viktigaste frågeställningar som den aktuella texten föranleder, samt bedöma deras teologiska och etiska relevans.
Litteratur
Språkliga hjälpmedel
Elliger, Klaus & Rudolph, Wilhelm, 1977. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Engnell, Ivan, 1987 [1963]. Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).
eller
Nyberg, H. S., 1974. Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).

Holladay, William, L., 1971. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A. 2009. The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Williams, R. J., 2007. Hebrew Syntax. Toronto: Toronto University Press.

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (200 s).

a) Jesaja
Blenkinsopp, Joseph, 2006. Opening the Sealed Book: Interpretations of the Book of Isaiah in Late Antiquity. Grand Rapids: Eerdmans (315 s).

Firth, David G. & Williamson, H. G. M. 2009. Interpreting Isaiah: Issues and Approaches. Nottingham: Apollos (287 s).

Stromberg, Jake, 2010. Isaiah After Exile: The Author of Third Isaiah As Reader and Redactor of the Book. Oxford Theological Monographs. Oxford: Oxford University Press (302 s).

b) Jeremia
Allen, Leslie, 2008. Jeremiah: A Commentary. Louisville: Westminster John Knox (546 s). (Finns som e-bok via Ebook Central för studenter och personal på THS).

Lipschits, Oded, 2005. The Fall and Rise of Jerusalem: Judah under Babylonian Rule. Winona Lake: Eisenbrauns. S. 1-378 (378 s). Tillgänglig som e-bok via EbscoHost


Viberg, Åke, 2007. Prophets in Action: An Analysis of Prophetic Symbolic Acts in the Old Testament. Winona Lake: Eisenbrauns. S. 12-53, 102-181 (122 s).

c) Psalmer och Psaltaren
Grogan, G., 2008. Psalms. I: Two Horizons Old Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans (490 s).

Jacobson, Rolf A., 2011. Soundings In the Theology of Psalms: Perspectives And Methods in Contemporary Scholarship. Minneapolis: Fortress (224 s).

Lenzi, Alan, Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction. I: Society of Biblical Literature Ancient Near East Monographs 3. Atlanta: Society of Biblical Literature. S. 1-68 (68 s). (Hämtas från kurshemsidan eller www.sbl-site.org).

d) Jobs bok
Habel, Norman C., 1985. The book of Job. I: Old Testament Library. London: SCM (588 s).

Newsom, Carol A. et al, 2003. The Book of Job: A Contest of Moral Imaginations. New York: Oxford University Press (320 s). Finns som e-bok via Ebook Central för studenter och personal på THS.

Schifferdecker, Kathryn, 2008. Out of the Whirlwind: Creation Theology in the Book of Job. I: Harvard Theological Studies. Cambridge: Harvard University Press (217 s).

e) Annan text med relevans för uppsatsarbete
Litteratur väljs i samråd med läraren.

Artiklar tillkommer för samtliga alternativ
Lärare
Åke Viberg
Examinationsform
PM, Muntlig tentamen, Seminarier.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För studenter på avancerad nivå i Bibelvetenskap ingår deltagande i högre seminarier i kursen.
Ej ännu fastställd
Litteraturen reviderad 2016-05-03
Reviderad 2017-02-22