5EG316 Poeterna, Gt textkurs, 7.5 hp
Poets, OT Readings, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Gt
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EG316
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive gammaltestamentlig eller nytestamentlig textkurs 7,5 hp eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Denna kurs behandlar den poetiska litteraturen i Gamla testamentet, som utgörs av Psaltaren, Ordspråksboken, Jobs bok och Höga Visan. Framför allt behandlas frågan om poesins roll och funktion i det gamla Israel, och dess konsekvenser för och bidrag till förståelsen av Gamla testamentets teologi.
Efter kursen förväntas studenten:
• visa kunskaper om Gamla testamentets poetiska litteratur ur ett historiskt, teologiskt och litterärt perspektiv
• visa förmåga att identifiera och formulera frågeställningar kring den poetiska litteraturens olika genrer och historiska sammanhang, samt bedöma dess teologiska bidrag och relevans
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för den egna tolkningen av en enskild text och diskutera sina slutsatser i grupp.
Litteratur
Bibel 2000

Andersson, G. & Boström, L. Eriksson, L. & Viberg, Å., 2004. Poeterna: En guide till Gamla testamentets poetiska böcker. Örebro: Libris (213 s).

Brueggemann, Walter, 1995. The Psalms and the Life of Faith. Minneapolis: Fortress (292 s).

Crenshaw, James L., 2010. Old Testament Wisdom: An Introduction. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox (320 s).

Diverse artiklar.
Lärare
Åke Viberg
Examinationsform
Seminarier, Hemtentamen, Tolkningsövningar.
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2011-12-20
Litteraturen reviderad 2009-12-17
Reviderad 2017-02-22