5EG315 Poeterna, språklig Gt textkurs, 7.5 hp
Poets, OT Readings, Hebrew, 7.5 Credits
Bibelvetenskap, Gt
Ht 2017/2018 aug - nov (v35-v44). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: EG315
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp, inklusive Hebreiska 15 hp, Berättarna 7,5 hp och Profeterna 7,5 hp, språkliga Gt textkurser eller motsvarande.
Utbildningsnivå
Grundnivå - fördjupning
Innehåll
Denna kurs behandlar den poetiska litteraturen i Gamla testamentet, som utgörs av Psaltaren, Ordspråksboken, Jobs bok och Höga Visan. Framför allt behandlas frågan om poesins roll och funktion i det gamla Israel, och dess konsekvenser för och bidrag till förståelsen av Gamla testamentets teologi. Kursen ger ytterligare insikt i förståelsen av hebreisk text.
Litteratur
Språkliga hjälpmedel:
Nyberg, H. S., 1974. Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).
eller
Engnell, Ivan, 1987 [1963]. Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).

Elliger, Klaus & Rudolph, Wilhelm, 1977. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Holladay, William, L., 1971. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A., 2009. The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Litteratur:
Bibel 2000

Andersson, G. & Boström, L. & Eriksson, L. & Viberg, Å., 2004. Poeterna. En guide till Gamla testamentets poetiska böcker. Örebro: Libris (213 s).

Brueggemann, Walter, 1995. The Psalms and the Life of Faith. Minneapolis: Fortress (292 s).

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (100 s).
Diverse artiklar.
Lärare
Åke Viberg
Betygsgrader
A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig
Övriga anvisningar
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2011-12-20
Litteraturen reviderad 2009-12-17
Reviderad 2017-02-22