EHS-bloggen

September 22, 2017
Teologi och humanioras kris: Om fakultetsbubblor och Guds återkomst till universitetet
Bild Katedralen Duke University

Mycket av det som händer på andra sidan Atlanten tar sig så småningom till Sverige. Där borta finns sedan ett antal år en stor diskussion om humanioras kris – och samma fråga debatteras även i Sverige, ja det skrivs till och med böcker i ämnet. (Flera böcker.)

I dessa debatter konstateras det att få lyssnar på akademiker, och ännu färre läser vad de skriver. Relevansen ifrågasätts (”hur bidrar humaniora egentligen till BNP-utvecklingen?”), medlen skärs ner och forskarna sluter sig allt mer i sina bubblor. De skriver texter som bara de själva och de närmsta sörjande bryr sig om, eller ens kan förstå. De lärde må tvista om vad som är höna respektive ägg i denna nedåtgående spiral – men att det här finns problem är de flesta överens om.  

En liknande diskussion, som ännu inte med samma kraft tagit sig över havet, är den diskussion som finns i USA kring teologins plats i kyrka, samhälle och akademi. Givetvis har vi också här diskussionen om vilken slags teologisk utbildning som bäst gynnar kyrkan. Det är ett samtal som brukar dyka upp lagom tills att det är dags att ansöka till universitet och högskolor, initierad av någon som tycker att de flesta är skräp (”liberala”), utom den man själv är aktiv vid.

Det brukar heta att allt är större i USA. Det gäller också diskussionen kring teologi. Vi ska komma tillbaka till det.

Sedan ett par decennier finns i såväl Sverige som USA en grundläggande diskussion kring teologi som akademisk disciplin, ibland karakteriseras det som en diskussion mellan teologi och religionsvetenskap. Frågan kan formuleras ungefär så här: Är teologi ett studium av kyrkans tro, eller är det ett studium som utgår från kyrkans tro?

I det första fallet – ”studium av” – får teologin sin identitet av det studieobjekt man lägger under lupp, men man har inte själv någon given relation till detta objekt. Historiker studerar det förflutna, litteraturvetare läser böcker – och teologer undersöker kyrkan: hennes liv, lära och heliga skrift. Denna form av teologi är i huvudsak deskriptiv, det vill säga beskrivande, och borde kanske egentligen kallas för religionsvetenskap.

Även i den andra formen av teologi– ”studium som utgår från kyrkans tro” – kan kyrkan vara det objekt man undersöker. Men dessutom finns någon form av koppling till den kristna tron också i själva utgångspunkten. I frågorna man ställer, metoden man använder, eller i de filosofiska perspektiv man tar med sig in i arbetet. Det här kan vara subtilt, det ser lite olika ut i olika discipliner, och ibland ligger det en bit under ytan, men studiet utgår på något sätt från uppenbarelsen. Kyrkans tro är, för att använda akademiskt vokabulär, den grundläggande teorin – man kan jämföra med feministiska forskar som arbetar utifrån feministisk teoribildning (vilket för övrigt inte utesluter att teologi i denna mening också kan bedrivas ur ett feministiskt perspektiv). 

För egen del, som historiker, har jag aldrig sett det som min uppgift att validera mirakler eller på andra sätt försöka identifiera Guds hand i olika historiska händelser. Men jag betraktar historien, och särskilt kyrkans liv, som en plats där Gud verkar. Därför kan det kyrkohistoriska studiet ge kunskap om hur den kristna tron fungerar (eller ibland havererar…) i praktiken. Kunskapen om hur tron gestaltas och vilka konsekvenser den får (martyrium, splittring, babylonsk fångenskap, helighet, osv.) är en kunskap om uppenbarelsen. Därmed relaterar kyrkohistorien till det som är teologins grundläggande frågor: Vem är Gud, hur verkar Gud i världen och hur ska vi människor gensvara på det? Men den gör det utan att behöva ge avkall på andra akademiska dygder, eller för den delen det mänskliga (men gudagivna!) förnuftet.

Det handlar alltså om vetenskapens varför. Detta varför är snarare en fråga än en agenda, och även om det inte är det vanligaste varför:et i den svenska universitetsvärlden, så borde det vara okontroversiellt. Alla som är något bekanta med forskningens hantverk vet nämligen att det bara är möjligt att ägna sig åt detta om man drivs av något. Man måste ha en riktning, ett mål och ett varför.

Detta för oss tillbaka till frågan om humanioras kris, och diskussionerna i USA kring teologi och akademi. I denna debatt har flera inflytelserika tänkare hävdat att humanioras kris är knuten till teologins plats – eller snarare förlorade plats – på universitetet. Förlusten av teologin som integrerande centrum har orsakat den accelererande fragmentisering, vilken i sin tur lett till att varje disciplin idag är så specialiserad att experter i olika fält knappt kan förstå varandra. Forskningen bedrivs isolerat i vad vi skulle kunna kalla för ”fakultetsbubblor”. Filosofen Wendell Berry konstaterar att etnologer, litteraturvetare, historiker och teologer numera talar olika språk:

[T]he various disciplines have ceased to speak to each other; they have become too specialized, and this over-specialization, this separation, of the disciplines has been enabled and enforced by the specialization of their languages. As a result, the modern university has grown, not according to any unifying principle, like an expanding universe, but according to the principle of miscellaneous accretion, like a furniture storage business. (s. 76)

Berry menar alltså att utan en gemensam, sammanhållande princip kollapsar universitetet till olika, icke-kommunicerande fält. Här är det värt att påminna sig om att teologin historiskt – det vill säga fram till introduktionen av det moderna, tyska vetenskapsuniversitet som vi har idag – har utgjort det västerländska universitetets mål och varför. Teologin var kunskapens integrerande centrum. I de medeltida universiteten läste man sig igenom samtliga fakulteter för att slutligen nå teologin, ”vetenskapernas drottning” som hon kallades. 

Filosofen Alasdair MacIntyre delar Berrys uppfattning om universitetens fragmentisering. I boken God, Philosophy, Universities skriver han

In contemporary American universities each academic discipline is treated as autonomous and self-defining […] In order to excel in any one particular discipline, one need in general know little or nothing about any of the others.

Orsaken till kollapsen är, menar MacIntyre, frånvaron av ett hållfast centrum. För att hålla samman en spretig mångfald behövs någon form av integrerande centrum; någonting som är svaret på frågan: ”Varför? Vad är meningen med alltihopa?” Det är denna fråga som universitetet i väst inte längre kan svara på. (Och: man kan fråga sig om detta inte är ett symptom för kulturen som helhet? Vem bär idag på några sociala visioner – det vill säga, en vision som går utöver det privata livet – kring vad som är mening och riktning för oss som samhälle och kultur?) I kontrast till denna riktningslöshet filosoferar MacIntyre kring alternativet – ett universitet med Gud, och teologin, som integrerande centrum:

What would it be for a university not to be Godless in this way? Its curriculum would have to presuppose an underlying unity to the universe and therefore an underlying unity to the enquiries of each discipline into the various aspects of the natural and the social. Over and above the questions posed in each of these distinct disciplinary enquiries – the questions of the physicist or the biologist or the historian or the economist – there would be questions about what bearing each of them has on the others and how each contributes to an overall understanding of the nature of things. Theology would be taught both for its own sake and as a key to that overall understanding

 

Facebook Dela på Facebook

Twitter Dela på Twitter

EHS-BLOGGEN
Här bloggar lärare vid EHS om allt möjligt som har med akademi, kyrka och samhälle att göra.