18-19 mars 2019

pastoralt ledarskap symposium

Reformer och visioner för pastoralt ledarskap – symposium om pastoralt ledarskap

Måndag 18–tisdag 19 mars 2019, Enskilda Högskolan Stockholm, Sal 219

Vi som står bakom denna inbjudan upplever att det finns en brist på teologisk reflektion kring områdena ledarskap och organisation inom såväl frikyrkor som Svenska kyrkan. Detta är överraskande då såväl organisatoriska frågor som frågor omkring ledarskapet i en kyrklig kontext har varit centrala i såväl kyrklig debatt som praktik. Detta symposium syftar till att åstadkomma en bred teologisk reflektion kring dessa ämnen. Fokus ligger på en praxisnära forskning där nutida förhållanden står i centrum, men där också historiska perspektiv kan fördjupa förståelsen. Symposiet finansieras av Svenska kyrkans forskningsenhet samt Växjö stift. 

Symposiet är öppet och utan avgift. Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Medverkande:

  • Gustaf Björkman, Teologie kandidat och pastor i Equmeniakyrkan
  • Thomas Ekstrand, Docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning, Uppsala universitet
  • Sune Fahlgren, Docent i kyrkovetenskap. Lektor vid Enskilda Högskolan Stockholm
  • Patrik Hagman, Docent i politisk teologi, Åbo akademi
  • Joel Halldorf, Docent i kyrkohistoria. Lektor vid Enskilda Högskolan Stockholm
  • Jonas Ideström, Docent i kyrkovetenskap, Uppsala universitet. Forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet
  • Karin Johannesson, Docent i religionsfilosofi, Uppsala universitet. Biskop i Uppsala stift
  • Johanna Gustafsson Lundberg, Docent i etik, biträdande prefekt, Lunds universitet
  • Erik Sidenvall, Docent i kyrkohistoria, Lunds universitet. Chef för enheten för pastoral utveckling, Växjö stift

 

Måndag 18/3
10.00Inledning
10.30Karin Johannesson, ”Andligt ledarskap – att utöva teologi”
11.15Joel Halldorf, ”Ledarskap i ostädade gemenskaper: att flirta med flankerna”
12.00Lunch
13.00Johanna Gustavsson Lundberg, ”Att leda det allmänna och det särskilda prästadömet i en politisk och polariserad tid”
13.45Jonas Ideström, ”Kyrkligt ledarskap som teopolitisk praktik”
14.30Kaffe
15.00Erik Sidenvall, ”Svenska kyrkans tre organisationslogiker – och ledarskapet i mellanrummet”
15.45Thomas Ekstrand, ”Kyrkoherderollens auktoritetslegitimering”
Tisdag 19/3
8.15Gustaf Björkman, ”Pastoral identitet och samtidens förväntningar på ledarskap i Equmeniakyrkan”
9.00Patrik Hagman, ”Prästroll och mansroll i en tid av genusflum och toxiska maskuliniteter”
9.45Kaffe
10.15Sune Fahlgren, ”Dröm, våga, gör. Om entreprenörskap i kyrkan”