5IN111 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp
Introduction to the Bible and Religion, 15.0 Credits
Bibelvetenskap, Gt, Bibelvetenskap, Nt, Teologi och omvärld
Ht 2016/2017 aug - jan (v35-v03). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: IN111
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå - bas
Innehåll
Kursblocket behandlar religion ur historiska perspektiv. Religionsbegreppet diskuteras utifrån religionsfenomenologiska utgångspunkter. En orientering ges om världsreligionernas historiska framväxt och heliga skrifter. Kursen ger särskilt utrymme åt Gamla och Nya testamentets texter, inklusive deras främreorientaliska och grekisk-romerska bakgrund. Bibeltexternas tillkomsthistoria, ideologiska innehåll, samt politiska och sociala förhållanden står i fokus och deras nutida tolkning och teologiska betydelse uppmärksammas särskilt.
Efter kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra för världsreligionernas historiska framväxt
• visa grundläggande kunskap och kritisk medvetenhet om Gamla och Nya testamentets texter, bakgrund och tillkomst
• visa kännedom om relationen mellan religiösa texters ideologi och deras historiska och sociala sammanhang.
Litteratur
Gilhus, Ingvild S. & Thomassen, Einar, 2015. Antikens religioner: Mellanösterns och medelhavsområdets religioner. Lund: Studentlitteratur (269 s).

Gud och det utvalda folket: Inledning till Gamla testamentet. 2012. 2 uppl. Red. Larsolov Eriksson & Åke Viberg. Stockholm: Verbum. S. 11-185, 211-237 (200 s).

Holm, Nils, G., 2003. Religionshistoria: En introduktion med textläsning. Åbo: Åbo Akademi. S. 103-334 (231 s). (Studenter vid THS kan köpa denna i biblioteket eller direkt från förlaget.)

Jesus och de första kristna: Inledning till Nya testamentet, 2006. Red. Dieter Mitternacht & Anders Runesson. Stockholm: Verbum. S. 23-385 (362 s).

Diverse artiklar.
Lärare
Rikard Roitto, Thomas Kazen, Jan-Olov Fors, Åke Viberg
Examinationsform
Seminarier, Salstentamen, Hemtentamen.
Betygsgrader
Väl godkänd, godkänd, underkänd.
Övriga anvisningar
Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Salstentamen 1: 3 hp, Salstentamen 2: 5 hp, Salstentamen 3: 5 hp, Hemtentamen: 2 hp
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2014-12-16
Litteraturen reviderad 2016-05-03